• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Společně při ochraně práv obětí trestné činnosti

Společně při ochraně práv obětí trestné činnosti

Dohodu o spolupráci podepsali dne 14. března 2007 generální ředitel Vězeňské služby České republiky genmjr. Luděk Kula a prezidentka občanského sdružení Bílý kruh bezpečí Mgr. Petra Vitoušová.

Smyslem dohody je vymezit témata a prostor pro spolupráci vězeňské služby a Bílého kruhu bezpečí v oblasti práv obětí trestné činnosti a v oblasti narovnávání vztahů mezi pachateli a oběťmi trestné činnosti. Pracovníci obou smluvních stran se budou podílet na spolupráci v oblasti primární prevence kriminality, usilovat o naplňování práv obětí trestné činnosti, vytvářet předpoklady pro rozvoj a aplikaci zásady ochrany zájmu obětí do praxe, zvyšovat operabilitu při řešení konkrétních případů, hledat vhodná opatření, která by napomáhala zmírňování negativních dopadů trestné činnosti a předcházela případnému druhotnému poškození obětí. Spolupráce zahrnuje vzájemnou komunikaci a výměnu informací, spoluúčast na odborných seminářích a přednáškách, pomoc při uplatňování principů restorativní justice v praxi (např. při tvorbě programů narovnání v systému zacházení s vězněnými osobami, programů zaměřených na dopady trestného činu na životy obětí aj.). Podepsaná dohoda o spolupráci může přispět k systémovému řešení řady velmi citlivých problémů a to jak v oblasti legislativy, tak i v oblasti praxe. Vězeňská služba a Bílý kruh bezpečí budou hledat možnosti společného postupu i v oblasti komunikace s veřejností.
Další informace jsou dostupné na https://www.vscr.cz .

Prezidentka občanského sdružení Bílý kruh bezpečí Mgr. Petra Vitoušová a generální ředitel Vězeňské služby České republiky genmjr. Luděk Kula.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009