• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 31 let!

Tiskové prohlášení Bílého kruhu bezpečí a Aliance proti domácímu násilí k přijetí zákona na ochranu před domácím násilím

Tiskové prohlášení Bílého kruhu bezpečí a Aliance proti domácímu násilí k přijetí zákona na ochranu před domácím násilím

Bílý kruh bezpečí (BKB) spolu s Aliancí proti domácímu násilí (APDN) vítají a oceňují přijetí zákona na ochranu před domácím násilím, který schválil Parlament ČR 14. března 2006 a dnes podepsal prezident republiky Václav Klaus.

Zákon na ochranu před domácím násilím je jednou z nejrozsáhlejších legislativních úprav v historii českého zákonodárství. Zasahuje do osmi zákonů. Unikátní je také jeho příprava, na které z iniciativy BKB a APDN osm měsíců pracovala bez nároku na odměnu expertní skupina Aliance proti domácímu násilí tvořená desítkou předních odborníků z oblasti legislativy a exekutivy. Návrh byl poprvé prezentován na Národním kongresu Aliance v říjnu roku 2004, o měsíc později byl formou poslanecké iniciativy podepsané 55 poslanci v čele s členem Aliance Janem Kasalem předložen Poslanecké sněmovně.

Přijetím tohoto zákona dochází k zásadnímu obratu v několika směrech. Především od 1.1.2007, kdy zákon nabude účinnosti, vstoupí Česká republika mezi státy s proaktivní reakcí na domácí násilí. Institucím dosud chyběl nástroj k intervenci, která by zastavila domácí násilí včas, ještě než dojde k závažné újmě na zdraví. Tím že i v ČR bude možné násilnou osobu na omezenou dobu vykázat ze společného bydliště, mizí jedna z podstatných příčin domácího násilí – to je nulová reakce státu na ranné fáze domácího násilí. Zákon zavádí systémový, komplexní přístup k prevenci a ochraně před domácím násilím. Upravuje a hlavně propojuje postupy policie, justice a sociálních služeb při řešení případů domácího násilí. Dává tedy nové pravomoci nejen Policii České republiky, ale i justici a sociálním službám. Policie bude mít v případě odůvodněné hrozby dalšího fyzického násilí právo chránit ohroženou osobu v jejím bydlišti tím, že vykáže násilnou osobu na deset dnů z tohoto obydlí. V této lhůtě budou ze zákona probíhat další aktivity, které pomohou ohrožené osobě nalézt individuálně vhodný další postup. Při řešení případů domácího násilí bude tedy policie spolupracovat se specializovanými intervenčními centry a s justicí.

Od podpisu zákona do konce roku 2006 zbývá tzv. legisvakanční lhůta, která je nezbytná pro výcviky policistů, soudců, sociálních pracovníků a také pro vznik akreditovaných intervenčních center.

Situace v České republice je alarmující ze dvou důvodů. Minimální výskyt domácího násilí v populaci je kvalifikovaně odhadován na 16 % a opakovaně je potvrzován vysoký výskyt dětí v takových domácnostech. Děti jsou u nás minimálně v 84 % svědky domácího násilí a šestina z nich je do incidentů mezi dospělými dokonce přímo vtažena, tj. stávají se obětí domácího násilí. (zdroj: reprezentativní výzkum agentury STEM pro BKB a Philip Morris ČR a.s., 2001)

Na otázky novinářů související s aplikací nového zákona v České republice a se stavem připravenosti na jeho zavedení do praxe budou na tiskové konferenci, pořádané při této příležitosti dne 6. dubna 2006 od 10.30 hod. v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, (Sněmovní 4, 1. patro, místnost číslo 106), odpovídat místopředseda PSP ČR a člen APDN Jan Kasal, Mgr. Petra Vitoušová, prezidentka BKB a členka APDN a expertní skupiny APDN, doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., členka představenstva BKB a expertní skupiny Aliance, a další hosté.


Pro bližší informace a potvrzení účasti na tiskové konferenci kontaktujte:
Markéta Hlavicová
komunikace aktivit APDN
marketa.hlavicova@yaro.cz
603 28 36 26 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009