• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 30 let!

BAGATELNÍ KRIMINALITA PRO OBĚTI NEEXISTUJE

TISKOVÁ ZPRÁVA

BAGATELNÍ KRIMINALITA PRO OBĚTI NEEXISTUJE  

   

Praha, 22. února 2016 – V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se dnes konal seminář pod názvem „Bagatelní kriminalita neexistuje“. U příležitosti Evropského dne zločinu ho uspořádal Bílý kruh bezpečí pod záštitou členů ústavně právního výboru prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc. a JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D. 

Co je bagatelní kriminalita

Jedná se o drobnou kriminalitu a přestupkové jednání, například vandalství, poškozování cizí věci, přestupky proti občanskému soužití nebo v dopravě.  Často je bagatelní kriminalita spojována s delikvencí mladistvých nebo s majetkovou trestnou činností. Patří sem krádeže v obchodech či kapesní krádeže, poškozování aut, ale i vykradené sklepy či chaty se škodou nepřesahující pět tisíc korun.

Typické pro bagatelní kriminalitu jsou její vysoký výskyt, malá objasněnost a s tím související minimální postih pachatelů. 

Dopady bagatelní kriminality

S těžkým zločinem se setká jen malá část populace, ale drobná kriminalita se dotýká většiny z nás. Přináší značné nepříjemnosti a ztráty jejím obětem. Vzniklá újma, časové ztráty a starosti obětí se zajištěním bezpečí málokoho zajímají.  Ty proto pociťují oprávněný hněv, narušení pocitu bezpečí a posléze i ztrátu pocitu spravedlnosti.  Bagatelizace a nečinnost institucí vůči projevům drobné kriminality mají potenciál radikalizovat společnost, někdy až po braní spravedlnosti do vlastních rukou. Absence adekvátní reakce na prvotní drobná provinění vede u pachatelů k pocitu beztrestnosti a otevírá dveře pro pokračování a gradaci jejich trestné činnosti.

Pokud zůstává protiprávní jednání rozředěné do malých dávek bez reakce, může sklouznout do větších problémů, které jsou „objeveny“ až když je jejich rozsah enormní a řešení obtížné. Přímo ukázkový je v tomto ohledu případ mladíka, který začal drobnými krádežemi a během sedmi let se „vypracoval“ na čtyřnásobného vraha. Aby splnil náročná přání své dívky, okrádal seniory ve vlastní rodině. Když ho náhodou přistihli, umlčel je navždy. Při výslechu své jednání označil jako „klukovinu“, stejně jako krádeže, kterými začínal.

Bagatelní kriminalita a Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí letos vstoupil do 25. roku své existence. Ve svých poradnách a na Lince pomoci obětem se velmi často setkává s oběťmi, kterým pachatelé drobné kriminality způsobili nejen škodu, ale také značné emocionální rány. „Chceme zprostředkovat poselství, že bagatelní kriminalita a její oběti vyžadují vyšší pozornost společnosti,“ říká členka představenstva Bílého kruhu bezpečí PhDr. Ludmila Čírtková. „S drobnou kriminalitou je spojen každodenní život občana. Kvůli ní také často poprvé kontaktuje policii.  Bagatelizace drobné kriminality vyvolává ve veřejnosti pocit, že hlásit trestné činy, a to často i mnohem závažnější, nemá smysl. Jménem obětí drobné kriminality na tento problém upozorňujeme s cílem probudit vůli k hledání a přijetí systémové změny,“dodává Petra Vitoušová, prezidentka Bílého kruhu bezpečí.   Statistika Bílého kruhu bezpečí tento stav ilustruje. Více než třetina klientů v kontaktu s jeho poradnami trestný čin ještě Policii ČR neoznámila nebo byla rozhodnuta ho neoznámit.

Existuje účinná reakce na bagatelní kriminalitu

Odborníci nejsou v otázce, jak bagatelní kriminalitu řešit, jednotní.  Jedni s ohledem na rozšířenost jevu a nízké škody v jednotlivém deliktu nabádají k toleranci. Druzí ze stejných důvodů požadují účinná opatření jak represivního, tak preventivního charakteru.

Jedno je jisté, na řešení drobné kriminality stát nemůže rezignovat, přestože její prevence, stíhání a zvládání kladou velké nároky na kapacity a náklady.

„Otevíráme diskuzi o změně systému reakce na drobnou kriminalitu,“ říká Vitoušová.  Drobná kriminalita je zatížena stejnou agendou jako závažnější trestná činnost. Její „nabrání“ je ze strany Policie ČR časově velmi náročné, proto její řešení ustupuje závažnější kriminalitě. Chroničtí pachatelé drobných deliktů hřeší na to, že jsou v podstatě nepostižitelní. Pokuty udělené v rámci přestupkového řízení jsou v jejich případě prakticky nevymahatelné.  Těmto a dalším otázkám je třeba věnovat při hledání změny pozornost.

Drobná kriminalita očima klientů BKB

Mladý inženýr má několik měsíců zkušenost s vandalismem v místě bydliště.  Jemu i sousedům opakovaně někdo v noci poškozuje auta, ulomená zrcátka, poškrábaná karoserie, rozbitá skla, ukradené poklice, propíchané pneumatiky apod. V poradně sděluje, že jemu se to stalo již sedmkrát a vždy škodu hradil v rámci spoluúčasti pojištění, sedmkrát 5 000 korun. Pokaždé skutek oznamuje na policii, ale on a všichni sousedé to hodnotí jako ztrátu času. V podstatě to dělají jen kvůli pojistkám. Ptá se, co mají dělat. V posledním týdnu přes noc hlídkují, vždy jeden soused. V emocích svěřuje, že ten, kterého přistihnou, to „odnese za všechny“.

Žena cestovala tramvají v Praze. Seděla v zadním voze a vedle ní si sedla mladá upravená dívka. Seděla tiše a klidně. Na další zastávce vstala, udeřila ženu silně do obličeje a vystoupila. Pro bolestivé následky musela žena vyhledat lékařskou péči. V době návštěvy poradny již fyzické následky pominuly, jitřivé vzpomínky však zůstaly. Možná i proto, že při incidentu měla žena pocit, že mladík stojící opodál, vše natáčel na svůj mobilní telefon. Klientka incident neoznámila. Myslela si, že zapomene, ale to se jí nedaří.  Bojí se, aby se podobná situace neopakovala.

Energického aktivního seniora na ulici zastavil mladý pár a ptal se na cestu. Krátce nato chtěl muž zaplatit v obchodě nákup a zjistil, že mu chybí peněženka. Klient v poradně vyjadřuje rozčarování z nespravedlivého zacházení s poškozenými. Věc oznámil na policii, ale měl pocit, že jen obtěžuje. Policisté mu sdělili, ať nic neočekává, že takových případů je nyní více a že se s tím nedá nic dělat. Doma navíc dostal vynadáno od manželky, že si za to může sám. Připadá si jako hlupák.

Bílý kruh bezpečí

Téma „bagatelní kriminalita“ otevírá letošní kampaň Bílého kruhu bezpečí.   Dalšími tématy roku 2016 budou domácí násilí, stalking a sexuální násilí.

Bílý kruh bezpečí poskytuje již 25 let odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů ve svých poradnách v Brně, Českých Budějovicích, Jihlavě, Liberci, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni a Praze. Pomoc v Bílém kruhu obětem poskytují odborně způsobilí poradci, především právníci, psychologové a sociální pracovníci. Všichni jsou zpravidla ve svém oboru uznávanými experty, kteří svůj volný čas a znalosti věnují pomoci obětem. Klientům se v poradnách BKB dostane právních informací, psychosociálního poradenství, praktických rad a informací potřebných ke zvládnutí náročné životní situace. Bílý kruh bezpečí provozuje anonymní bezplatnou nonstop Linku pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006.

www.bkb.cz

www.linka-pomoci.cz

 

Pro více informací kontaktujte:

Bílý kruh bezpečí

Markéta Hlavicová

e-mail: Marketa.hlavicova@yaro.cz

tel.: 603 283 626

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009