• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Cesta do Norska

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je
financován z Norských fondů.

 

Ve dnech 7. – 9. března navštívila v rámci bilaterální spolupráce delegace Bílého 

kruhu bezpečí, z.s. ve složení Petra Vitoušová, Ludmila Čírtková, Markéta 

Vitoušová a Jan Jaňovka Norsko. Cílem návštěvy byla výměna zkušeností mezi 

naší organizací a norskými organizacemi pomáhajícími obětem trestné činnosti 

včetně získání zkušeností z přístupu k obětem kriminality a domácího násilí.

 

Zájem delegace byl zaměřen na úroveň výskytu domácího násilí v Norsku a 

reakci státu na tento problém, na latenci kriminality, práva poškozených v 

trestním řízení a pomoc obětem. Konkrétně jsme se zajímali o to, jakým 

způsobem je poskytována pomoc obětem, jaká je peněžitá pomoc státu, zda je 

vymahatelná náhrada škody od pachatele, jaké jsou možnosti přeshraniční 

pomoci obětem, pokud jsou viktimizovány v zahraničí. 

 

Zajímaly nás rovněž informace o tom, jaké jsou v Norsku výcviky dobrovolných, 

ale i státních sociálních pracovníků pro kontakt s oběťmi a jak je zabezpečeno 

financování služeb pro oběti. Obdobné informace z naší praxe jsme v případě 

zájmu poskytovali partnerům v Norsku.

 

Postupně delegace navštívila Norský parlament, kde hovořila s poradci 

poslaneckého výboru pro spravedlnost a pracovníkem tiskového odboru 

Parlamentu, velmi zajímavé bylo i pracovní setkání na Ministerstvu 

spravedlnosti Norska a v její organizaci Rådgvningskontoret for Voldsofre. 

Navštívili jsme rovněž Policejní akademii Norska. 

 

Poučná byla návštěva v  Dixi Resource Center, svépomocné organizaci obětí 

znásilnění, které nenalezly pomoc, v Azylovém domě Oslo Krisesenter. 

V neposlední řadě pak jsme si vyměnili zkušenosti s Landsforeningen for 

Voldsofre, první nestátní organizací v Norsku a její zakladatelkou Margit Lomo.

 

Pracovní cestu do Norska nám pomohl připravit  Jan Simonsen, norský 

spisovatel, novinář na volné noze žijící přechodně v ČR a také bývalý norský 

poslanec.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009