• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 27 let!

Hodnotu daru lze odečíst od základu daně

Hodnotu daru poskytnutého Bílému kruhu bezpečí lze odečíst od základu daně a snížit si tak daňovou povinnost.

 

Číslo účtu Bílého kruhu bezpečí, z.s.: 1937602339/0800 (Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1).

FYZICKÝM OSOBÁM tuto možnost nabízí § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Je zde stanoveno, že od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost. 

Po novele zákona, s účinností od 1.1.2015 je umožněno, že hodnotu darů je možné od základu daně odečíst pouze za předpokladu, že úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

PRÁVNICKÝM OSOBÁM tuto možnost nabízí § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Je zde stanoveno, že od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost. 

Po novele zákona, s účinností od 1.1.2015 je umožněno, že hodnotu darů je možné od základu daně sníženého podle § 34 odečíst za předpokladu, že hodnota daru činí alespoň 2000 Kč.
U darovaného majetku je hodnotou daru nejvýše zůstatková cena hmotného nebo hodnota zachycená v účetnictví podle zvláštního právního předpisu u ostatního majetku. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009