Pomoc obětem trestných činů v ČR

Kriminalitu zastavit nedokážeme.

Informace k novele zákona o obětech trestných činů

Začátkem dubna vstoupila v účinnost novela zákona o obětech trestných činů, která přinesla několik novinek.

Zde je přehled nejdůležitějších změn:

- rozšíření spektra zvláště zranitelných obětí o:

  •    osoby vysokého věku (za předpokladu, že s ohledem na jejich konkrétní situaci může tato skutečnost znamenat znevýhodnění při jejich uplatňování práv)
  •    oběti tzv. hate crimes (tedy oběti trestných činů  z nenávisti spáchaných pro příslušnost k určité rasové, náboženské či jiné skupině)
  •    oběti organizovaného zločinu (resp. spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny)

- přiznání statusu zvlášť zranitelné oběti v případě pochybnosti, zda oběť je či není zvlášť zranitelná

- přiznání bezplatného zmocněnce zvlášť zranitelným obětem bez ohledu na majetkové poměry (tzn. zvlášť zranitelné osoby nemusí prokazovat nemajetnost, aby jim byl bezplatně zmocněnec ustanoven nebo hrazen),

rozšíření možnosti žádat o zabránění kontaktu s pachatelem,  nadále o toto právo mohou žádat nejen oběti, ale též osoby blízké obětem,

- nové právo být informován o tom, zda bylo proti pachateli zahájeno trestní řízení, jakož i o skutku a jeho kvalifikaci,

- právo dostat potvrzení o podání trestního oznámení (např. předáním jeho kopie),

- právo oběti být vyrozuměn o místě a čase konání hlavního líčení,

- povinnost orgánů činných v trestním řízení přizpůsobit poučení oběti o právech jejímu stavu a možnost oběti poučení odmítnout (např. s ohledem na aktuální psychický stav) – v takovém případě je možné následně si poučení vyžádat

- zvýšení věkové hranice z 15-ti na 18 let pro možné provedení výslechu jako neodkladného a neopakovatelného úkonu hrozí-li, že později nebude schopen svědek vylíčit okolnosti TČ - to umožní výslech následně neopakovat v pozdějších fázích trestního řízení

- rozšíření informací o organizacích poskytujících pomoc obětem v registru Ministerstva spravedlnosti o kontaktní údaje (dostupný zde: https://otc.justice.cz/verejne/seznam.jsf)

Bílý kruh bezpečí

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009

© Bílý kruh bezpečí, z.s. / www.bkb.cz

stránky vytvořilo Networm Studio