• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 27 let!

NÁROK POŠKOZENÉHO A MAJETKOVÉ TRESTNÍ SANKCE

NÁROK POŠKOZENÉHO A MAJETKOVÉ TRESTNÍ SANKCE

Zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o použití peněžních prostředků“), který nabyl účinnosti ke dni 1. 1. 2018, upravuje způsob nakládání s prostředky, které byly získány z majetkových trestní sankcí uložených v trestním řízení.

Hlavním cílem tohoto zákona je zlepšení uspokojení majetkových nároků osob poškozených trestným činem, a to konkrétně tak, že poškození, kterým byl přiznán nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy, jež jim byla způsobena trestným činem, nebo nárok na vydání bezdůvodného obohacení, které pachatel na jejich úkor trestným činem získal, v případě, že byl v daném trestním řízení zajištěn pachatelův majetek nebo byl jeho majetek odčerpán prostřednictvím uložených sankcí, budou mít možnost zažádat Ministerstvo spravedlnosti o vyplacení peněžních prostředků.

Úspěšnost takové žádosti je však závislá na uplatnění nároku poškozeného v trestním řízení a pravomocné přiznání nároku soudem. Ministerstvo spravedlnosti bude vyplácet peněžní prostředky ze zvláštního účtu, na kterém se budou shromažďovat peněžní prostředky z majetkových sankcí uložených v trestním řízení. Po vyplacení peněžních prostředků poškozenému na základě jeho žádosti přejde nárok vůči pachateli na Ministerstvo spravedlnosti. V tomto směru se tak zjednoduší postavení poškozených, avšak pouze v těch případech, když byla v konkrétním trestním řízení uložena majetková trestní sankce. Do současné doby totiž platilo, že se obecně při ukládání trestních sankcí muselo přihlížet k právem chráněným zájmům poškozených, právě kvůli faktické kolizi zaplacení uloženého peněžitého trestu a náhradě škody stanovené v rozsudku, a tak někdy nedošlo k uložení majetkových trestních sankcí právě z obavy, že by následně nedošlo k úhradě škody vzniklé v souvislosti se spáchaným trestným činem.

V neposlední řadě je vhodné upozornit, že dle ustanovení §12 odst. 2 tohoto zákona peněžní prostředky, které by zbyly na zvláštním účtu zřízeném Ministerstvem spravedlnosti po uspokojení nároků poškozených, budou náležet Probační a mediační službě. 

Posouzení, zda tato nová úprava skutečně zlepší postavení poškozených, by bylo v tuto chvíli předčasné, když v praxi s tímto zákonem ještě nejsou žádné relevantní zkušenosti.

Zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů (oficiální odkaz na stránkách PSP: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=59&r=2017 )

Mgr. O. Kocichová

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009