• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 30 let!

Domácí násilí v druhé vlně pandemie - 2

V druhé vlně pandemie se trendy domácího násilí mohou výrazněji rozhýbat a změnit. Zhoršuje se totiž situace především pro oběti týrání. Proč tomu tak je? Proč se dopady covidových opatření na domácí násilí mohou projevit až nyní?

Týrané oběti jsou znovu a již dlouho odstřiženy od okolí a tím i od neformální podpory. Neustálá kontrola násilníka komplikuje i dosažitelnost profesionální pomoci. Víme, že oběti týrání dlouho mlčí. Jejich mlčení se láme v situacích, které fungují jako body zlomu. Oběť má pocit, že její trápení překročilo určitý práh, což ji motivuje k vyhledání pomoci. Pro rok 2021 lze očekávat nárůst klientely především v poradnách pro oběti domácího násilí, v azylových domech a na dalších místech pomoci.

Výraznějším dopadům covidové doby na domácí násilí v druhé vlně nasvědčují dostupné údaje Bílého kruhu bezpečí z ledna 2021. Jde o poznatky z linky 116 006 pro oběti trestných činů a domácího násilí, z poraden BKB v různých krajích ČR a z Intervenčního centra v Ostravě. Linka 116 006 2 přijala v lednu tohoto roku 591 hovorů, z nichž téměř polovina se týkala dlouho probíhajícího domácího násilí. Volající motivovalo k hledání pomoci právě zhoršující se chování násilné osoby.

Co nás zatím naučila pandemie ve vztahu k domácímu násilí?

  • Především to, že zavřené dveře ani kovidový stres nevedou automaticky k domácímu násilí v partnerských vztazích, kde doposud žádné domácí násilí neprobíhalo.
  • Opatření spjatá s kovidovou pandemii dopadají na rodinný a partnerský život a mohou vést k vzájemným partnerským konfliktům a krizím.
  • Společné starosti a krizové situace mohou ovšem rodiny také stmelit a to tam, kde nejsou vztahy narušené, komunikace funguje a partneři jsou schopni se respektovat, tolerovat a podporovat.
  • Dosavadní zkušenosti z pandemie také ukazují, že „domácí násilí s covidem“ zhoršuje situaci jeho obětí v druhé vlně pandemie. Přináší rizika zejména pro oběti týrání, tedy závažných podob domácího násilí, kde se k fyzickému a psychickému násilí přidává i extrémní kontrolování.

Nonstop a zdarma je k dispozici celostátní Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí na čísle 116 006, která je vstupní branou do systému další odborné pomoci.

Bílý kruh bezpečí, z.s.

 

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009