• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

1991

Vznik občanského sdružení Bílý kruh bezpečí

Zahájen provoz poradny pro oběti trestných činů BKB Praha

1992

Vyšlo 1. číslo zpravodaje BKB

Spolupráce s Kanceláří prezidenta republiky v oblasti prevence kriminality

Preventivní aktivity pro veřejnost pod názvem "Žena a zločin"

Uzavřena Smlouva o spolupráci s klinikou Monada o bezplatné a okamžité pomoci obětem

1993

První podněty k zákonodárné iniciativě

Výzkum šikany na základních školách v ČR, společný projekt s Psychologickým ústavem AV ČR

1994

Zahájen provoz poradny BKB Olomouc

Konference Vliv násilí v médiích na děti - Poslanecká sněmovna, petice a sborník

1995

První podnět k zákonodárné iniciativě k novele trestního řádu

První psychorekondiční pobyty a doprovody poškozených k soudu

1996

Zahájen provoz poradny BKB Brno

BKB se v Bruselu stal členem The European Forum for Victim Services (Victim Support Europe)

S projektem Pomoc obětem kriminality v ČR získala Petra Vitoušová stipendium od společnosti Ashoka

1997

Zahájen provoz poradny BKB Ostrava

Zahájena spolupráce s Nadačním fondem Filipa Venclíka

Podílíme se na vzniku zákona o peněžité pomoci obětem

1998

Zahájen provoz Centrály BKB a poradny BKB Plzeň

Ve spolupráci s BKB vznikl šestidílný dokument ČT o obětech kriminality

1999

Zahájen provoz poradny BKB Pardubice

Zahájena spolupráce s odškodňovacím odborem MSp ČR

V Ostravě zahajuje BKB pilotní monitoring domácího násilí

BKB spouští své webové stránky

2000

S projektem pomoci obětem kriminality byla v Ženevě Nadací Klause a Hildy Schwab zvolena Petra Vitoušová Social Entrepreneur jako první z ČR s právem účasti na World Economic Forum

Návrh na zavedení oddělených čekáren pro oběti u soudů

Zahájena spolupráce s a.s. Phillip Morris ČR

Poznávací cesta k domácímu násilí v USA

2001

Zahájeno poskytování nonstop služby krizové telefonické pomoci, vznikly DONA linka a linka BKB

Evropský projekt podpořený OSF k porovnání právních norem v oblasti domácího násilí 

Výzkum s agenturou STEM - "Domácí násilí v ČR, výskyt, postoje, povědomí"

Celostátní billboardová kampaň o domácím násilí - fotograf Jiří Turek

2002

BKB uspořádal pod zástitou prezidenta Václava Havla v Praze evropskou konferenci organizací sdružených ve Victim Support Europe

BKB založil a metodicky řídil Alianci proti domácímu násilí

Projekt Kormidlo - vzdělávání pracovníků Azylových domů v ČR v oblasti domácího násilí

2003

Vznik DONA centra v Ostravě, pilotní projekt pro intervenci v případech domácího násilí 

Expertní skupina Aliance proti domácímu násilí připravuje nový zákon

Návrh na trestnost domácího násilí bez souhlasu poškozeného, novela trestního zákona

BKB přivezl do ČR výstavu americké fotografky Donny Ferrato zachycující domácí násilí

2004

Národní kongres pořádaný BKB "Domácí násilí - nová legislativa, nová praxe"

BKB zasílá do Poslanecké sněmovny PSP návrh zákona na ochranu před domácím násilím

§ 215a trestního zákona

§ 44 trestního řádu - právo na informaci o útěku či propuštění obviněného z vazby a odsouzeného z výkonu trestu

2005

Návrh na trestnost stalkingu v ČR, podnět k novele trestního zákona

Mezinárodní projekt ASTREIA zaměřený na vzdělávání soudců

Mezinárodní projekt DAPHNE II: PANDORA "Analýza legislativy a dobré praxe v oblasti reakce na domácí násilí v jednotlivých zemích" - podpořeno EU

2006

Dvouletý projekt "Hráz" podpořený ESF a zaměřený na změnu legislativy a praxe v oblasti reakce na domácí násilí

BKB adaptuje pro ČR kanadsko-švédskou metodu SARA DN

Schválen zákon na ochranu před domácím násilím navržený BKB

Zahájena školení policistů a pracovníků Intervenčních center

2007

Nakladatelství Grada vydalo publikaci BKB "Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů"

Kampaň "Máte svůj špatný den"

2008

Zahájen provoz poradny BKB Liberec

Edukace policistů pro kontakt se zvlášť zranitelnými obětmi

Projekt "Nejste na to sami!" zaměřený na pomoc zvlášť zranitelným obětem kriminality - podpořeno Diplomatic Spouses Association

2009

Nadace Naše dítě udělila Petře Vitoušové cenu Zlaté srdce za obrovský přínos k ochraně dětí - tichých svědků domácího násilí

2010

Podpis Dohody o spolupráci s policií ČR při pomoci zvlášť zranitelným obětem a pozůstalým 

Zahájen provoz poradny BKB České Budějovice

2011

Celostátní konference a kampaň "Spravedlnost pro oběti"

Zahájena veřejná sbírka

Zahájen provoz poradny BKB Jihlava

2012

Spolupráce BKB na přípravě evropské směrnice o minimálních standardech pomoci obětem v zemích EU

2013

V BKB zavedena nová profesní specializace - případový manažer pro zvlášť zranitelné oběti

BKB pracuje v expertním týmu ministra spravedlnosti pro přípravu zákona o obětech trestných činů

Rozšířena Dohoda o spolupráci s Policí ČR při pomoci zvlášť zranitelným obětem

2014

BKB realizuje mezioborová setkání s odborníky ve všech krajích republiky k tématu Pomoc zvlášť zranitelným obětem trestných činů

Koná se putovní výstava "Zločin a oběti"

Norské fondy podpořily projekt BKB "První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím"

2015

Celostátní outdoorovou kampaň propagující novou linku BKB doprovází semináře ve všech krajích republiky na téma "Hledat pomoc je projevem síly oběti"

2016

Čtyři semináře odborníků pořádáme v Poslanecké sněmovně. Témata: bagatelní kriminalita, domácí násilí, stalking, znásilnění

Seminář evropských linek 116 006 organizujeme v Praze

Bílému kruhu bezpečí je 25 let

2017

Pozornost poraden BKB a Linky pomoci obětem je zaostřena na oběti znásilnění

Komunikační kampaň Linky pomoci obětem na Facebooku byla podpořena ze strany MPSV a zobrazila se 1/2 milionu uživatelů

2018

BKB organizuje celostátní konferenci "Znásilnění je zločin, zanechává oběti i pachatele"

Vydána publikace "Už se nebojím" s příběhy pěti statečných žen

2019

Téma roku: Proč oběti nedosáhnou na svá práva

V tomto roce veřejnosti připomínáme signální případy a oběti, které změnily zákon

2020

Téma roku: Práva obětí obětem

Osvětová kampaň na sociálních sítích (spoty) a podcasty vysvětlující občanům práva obětí trestných činů

Kulatý stůl bilancující 10 let zprostředkování pomoci zvlášť zranitelným obětem Policií ČR

2021

Bílý kruh bezpečí oslaví 30 let od svého vzniku

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009