• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Jak dosáhnout na svá zákonná práva, když o nich málokterá oběť něco ví?

Podněty ke zlepšení postavení obětí a skutečnému naplnění zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů

  1. Jak dosáhnout na svá zákonná práva, když o nich málokterá oběť něco ví?

Poučení pro oběti by mělo být stručné, heslovitě strukturované, graficky přehledné, pro všechny bez rozdílu jejich rozumové vyspělosti intuitivní. Pouze takové poučení o právech, jemuž porozumí alespoň v obecné rovině každá oběť, má smysl a plní účel, který sledoval zákonodárce při tvorbě zákona č. 45/2013 Sb.

Tato problematika není jen věcí právní úpravy, ale i celkového přístupu k obětem ve všech stádiích trestního řízení. Pokud má být oběť schopna svá práva uplatnit, musí být o nich především včas a srozumitelně informována, rozumět jim a také být poučena, jak na ně fakticky dosáhnout, a to bez ohledu na to, zda trestný čin oznamuje Policii ČR nebo státnímu zastupitelství.

Po provedení prvotních úkonů přitom oběť odchází domů s kupou pro ni prakticky nesrozumitelných listin, které nejčastěji obsahují jen bez dalšího vykopírované znění příslušných zákonných ustanovení. S ohledem na rozsah práv přitom není možné, aby si člověk v tak náročné situaci zapamatoval vše, co mu v lepším případě osvícený policista nebo státní zástupce vysvětlil ústně. Je proto nezbytné konečně zajistit poučení ve srozumitelné formě, kdy příkladem v tomto směru mohou být zahraniční formuláře.

V souladu se zákonem by měly být oběti poučovány s ohledem na své konkrétní potřeby a danou fázi trestního řízení, jakož i s ohledem na své postavení poškozeného a zároveň ve většině případů současně i v postavení svědka trestného činu.

V této souvislosti apelujeme na důslednější využití institutu dohody o vině a trestu se všemi jeho aspekty, které jsou uvedeny v zákoně, tedy na řádné vyrozumívání poškozeného ze strany státního zástupce o prvním jednání stran možnosti uzavřít dohodu o vině a trestu (mezi obviněným a státním zástupcem), aby tak poškozený mohl řádně a včas uplatnit svůj případný nárok na náhradu majetkové škody/nemajetkové újmy/na vydání bezdůvodného obohacení, a to s  důrazem na oprávnění (nikoli povinnost) soudu rozhodnout o řádně a včas uplatněném nároku poškozeného. 

Bílý kruh bezpečí, z. s., 22. února 2024

Zítra zveřejníme druhý podnět na téma: Jak získat odbornou a bezplatnou pomoc, když oběť neví, kde ji hledat?

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009