• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Navazující služby v ČR

 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Kontakt: tel.č 158 (nepřetržitě)

Policie České republiky (P ČR) poskytne v rozsahu své působnosti pomoc každému, kdo se na ni obrátí. Policie nemá pravomoc a možnost vstupovat do soukromého života a řešit konflikty v rodinných vztazích, avšak zasáhne, dojde-li v rodině k protiprávnímu jednání vůči zájmům chráněným zákonem – to jsou zejména život a zdraví občanů, jejich práva a majetek .

Police ČR přijme trestní oznámení na pachatele. Trestní oznámení může podat kdokoliv (oběť, svědek apod.), a to ústně nebo písemně, nejlépe na nejbližším obvodním oddělení P ČR . Policisté jsou vždy povinni přijmout oznámení případu a provést další služební úkony. Musí postupovat tak, aby oznamovateli nevznikla bezdůvodná újma a nebyla ohrožena jeho čest a lidská důstojnost. Podává-li občan oznámení na osobu v příbuzenském poměru (nejčastěji manžela/ku), poučí ho policista o jeho právu dát souhlas k zahájení trestního stíhání.
Protiprávní jednání však nemusí být vždy trestným činem – může se jednat o přestupek, který pak policie předává k řešení jiným orgánům (obecní/obvodní úřady, magistráty statutárních měst).

MĚSTSKÁ POLICIE (OBECNÍ POLICIE)

Kontakt: tel. č. 156 (nepřetržitě)

Městská policie (MěP) stejně jako Policie ČR poskytne v rozsahu své působnosti pomoc každému, kdo se na ni obrátí. MěP zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly podle zákona. Strážníci zejména přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku a dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití. Nemohou řešit konflikty v rodinných vztazích, avšak zasáhnou při protiprávním jednání v rodině vůči zájmům chráněným zákonem, což jsou zejména život a zdraví občanů, jejich práva a majetek.
Městská policie poskytne okamžitou pomoc, pokud vznikne důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby, nebo hrozí-li větší škoda na majetku, jsou strážníci oprávněni otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, v jiných případech je ke vstupu do bytu nutný souhlas alespoň jedné osoby žijící v domácnosti. Při podezření ze spáchání trestného činu přivolají na místo Policii ČR, v ostatních případech postoupí úřední záznam o incidentu příslušnému orgánu (obecní/obvodní úřady, magistráty statutárních měst).

PŘESTUPKOVÁ ODDĚLENÍ A PŘESTUPKOVÉ KOMISE OBECNÍCH ÚŘADŮ

Kontakt: obecní nebo městské úřady

Úřední dny: pondělí, středa, (není-li v místě stanoveno jinak)

Přestupkem je zavinění jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti, je výslovně za přestupek označeno v zákoně a nejedná se o trestný čin. Přestupkové oddělení či přestupková komise je zřízena na téměř každém obecním, městském nebo obvodním úřadě. Oznámení o přestupcích podávají na tato oddělení/komise některé organizace (policie aj)., avšak může tak učinit kterýkoli občan. Na pracovníky přestupkových oddělení/komisí se občané rovněž mohou obracet se žádostí o radu či pomoc, jak v konkrétních případech postupovat.
Přestupková oddělení/přestupkové komise provedou šetření případu, a prokáže-li se pachateli vina, je mu uložena pokuta. Přestupky mezi osobami blízkými (manželé, rodiče, děti apod.) jsou tzv. „návrhové přestupky“, které lze projednat jen na návrh poškozené osoby – navrhovatele/ky. Lhůta pro podání návrhu činí tři měsíce.

ORGÁNY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Kontakt: obec s rozšířenou působností

(většinou v budově bývalého okresního úřadu)
Úřední dny: pondělí, středa (není-li v místě stanoveno jinak)

Orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) poskytují pomoc dětem v různých sociálních situacích, které ohrožují jejich život a příznivý vývoj. K těmto situacím patří nejen případy týrání a zneužívání dětí, ale i stav, kdy je dítě svědkem násilí mezi svými rodiči. V ČR zabezpečují sociálně právní ochranu dětí úřady městských obvodů či městských úřadů a magistráty statutárních měst. Každý, kdo je obeznámen s případem dítěte strádajícího v důsledku trestného činu či přestupku, by měl informovat sociální pracovníky místně příslušného úřadu (telefonicky, písemně, nejlépe však osobně). Oznamující osoby jsou chráněny anonymitou! Sociální pracovníci jsou povinni na každé oznámení reagovat, zjistit závažnost situace a po vyhodnocení přijmout opatření k ochraně dětí.
Orgány sociálně právní ochrany dětí poskytnou obětem (i dalším zúčastněným osobám) rady a informace ve věcech právních (péče o děti, rozvod, sociální dávky, trestní oznámení aj.)
Podle povahy případu vstoupí v jednání s dalšími institucemi (policie, soudy aj.), mohou obětem poskytnout doprovod k jednání.
Zprostředkují obětem ubytování v azylovém domě.
Zajistí ozdravný pobyt pro dítě.
V nezbytných případech zajistí ústavní výchovu dítěte.

KRIZOVÉ CENTRUM

Kontakt: najdete ve Zlatých stránkách nebo v internetovém vyhledavači psychologické pomoci v ČR (budete přesměrováni na stránky vyhledavače), např. v Praze Centrum krizové intervence nebo krizové centrum RIAPS

Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svojí nepříznivou situaci vlastními silami.Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy), terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM

Kontakt: tel.č. - nepřetržitě 241 484 149www.ditekrize.cz

Toto občanské sdružení je zaměřeno na pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem v oblasti diagnostiky, terapie a prevence. Tým pracovníků tvoří psychologové, sociální pracovníci a psychoterapeuti.

MANŽELSKÁ A PŘEDMANŽELSKÁ PORADNA

Kontakt: najdete ve Zlatých stránkách nebo na stránkách Asociace manželských a rodinný poradců https://www.amrp.cz/

Na manželskou a předmanželskou poradnu (MPP) se může obrátiti každý občan bez ohledu na věk a místo bydliště. K návštěvě není nutné doporučení, veškeré služby jsou bezplatné, diskrétnost je zaručena.
MPP zajišťuje výchovnou a poradenskou činnost v rodinných, manželských a mezilidských vztazích. Poskytuje občanům odborné sociální služby a pomoc při řešení partnerských a rodinných vztahů, včetně případů domácího násilí.
Manželská a předmanželská poradna nabízí krizovou intervenci v oblastech osobních a rodinných problémů (problémy mezi generacemi, žárlivost a nevěra, zvláštnosti osobností, povah a zájmů, agresivita v rodině, alkoholismus aj.).
Dále nabízí diagnostiku partnerských vztahů, psychoterapii individuální nebo párovou, sociálně právní poradenství (mediační služba v předrozvodovém, rozvodovém a porozvodovém uspořádání vztahů k nezletilým dětem), informační a zprostředkovatelské služby (kontakt na jiná odborná zařízení, lékaře, specializovaná pedagogická pracoviště, informace o azylovém bydlení aj.)

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI

Kontakt: najdete ve Zlatých stránkách

V případech zranění či dlouhodobých zdravotních potíží zapříčiněných trestným činem by oběť vždy měla vyhledat lékařskou pomoc, nejlépe navštívit svého praktického lékaře. Při hovoru s lékařem je důležité uvést pravdu a netajit informace o skutečných příčinách potíží – není na místě chránit pachatele! Lékařskou zprávu je zapotřebí uschovat jako důkazní materiál pro případ trestního řízení či jiných úkonů; v případech,kdy je pachatelem tr.činu někdo s rodiny, nutno ji uložit mimo společné bydliště v místě, kam pachatel nemá přístup (u příbuzných, spolupracovníků apod.).

OBČANSKÉ PORADNY

Kontakt: www.obcanske-poradny.cz

Vám pomohou orientovat se v problémech s bydlením, rodiny a mezilidských vztahů, majetkových vztahů, pracovního práva, sociální pomoci, sociálních dávek, ochrany spotřebitele, pojištění, finanční a rozpočtové problematiky, školství a vzdělávání, pojištění, problematika EU.

LINKY DŮVĚRY

Kontakt: www.capld.cz nebo ve Zlatých stránkách

Na webových stánkách České asociace pracovníků linek důvěry najdete seznam linek důvěry v celé ČR. Pro linku důvěry je charakteristické, že je snadno dostupná prostřednictvím telefonu. Linka důvěry umožňuje bezprostřední telefonický kontakt s klienty a kvalifikovanou pomoc klientům v tísni. Nabízená pomoc se netýká je prvního kontaktu, platí po celou dobu krize a informuje i o možnostech následné péče. Pracovníci linek důvěry zachovávají klientům plnou anonymitu.

INTERVENČNÍ CENTRA

Kontakt: stránky Asociace pracovníků intervenčních center

Pomoc osobám ohroženým násilným chováním ze strany osob blízkých nebo žijících s nimi ve společném obydlí. Intervenční centra poskytují sociální, sociálně právní a psychologickou pomoc, v krizových situacích zprostředkují azylové ubytování. Pomoc intervenčních center je určena osobám ohroženým násilným chováním (psychickým a fyzickým týráním):

  • v případech, kdy Policie ČR rozhodla o vykázání nebo zákazu vstupu násilné osoby ze společného obydlí;
  • na základě vlastní žádosti ohrožené nebo jiné osoby bez podnětu Policie ČR.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009