• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Špatné sousedské vztahy

Rady, co dělat

Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.
Pokud se klient cítí, že je něčím obtěžován, měl by jednat.

 

  • Nejlepší je dohoda se sousedem – ústní jednání.
  • Není-li ústní jednání úspěšné – je možné zkusit podat výzvu k odstranění závadného stavu písemně, nejlépe doporučeným dopisem.
  • Pokud se nic nezmění – je možné domáhat se právní ochrany podle ustanovení § 5 občanského zákoníku, a to nejprve u příslušného orgánu státní správy. Ten může uložit, aby byl obnoven předešlý stav. 
  • Podle § 127 občanského zákoníku se vlastník věci musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv.(V praxi to znamená, že vlastník věci nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi.)
  • Svých práv se lze domáhat také u příslušného soudu. V žalobě je nutné navrhnout, aby se soused zdržel rušení pokojného stavu. Žaloba musí být ovšem zcela konkrétní, aby takto mohl případně znít i rozsudek.

Na web. stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR si můžete prohlédnout Interaktivního průvodce soudním řízením, které se týká sousedského sporu.

Poznámka: "Průvodce soudním řízením" je Flashová aplikace. Pro její spuštění musí být nainstalován Adobe Flash Player (minimální verze Flash MX 2004 nebo Flash 8).
 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009