• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


 • Pomáhat jejím obětem však umíme,

 • již 32 let!

Poslání a činnost

Od kontaktu s Bílým kruhem bezpečí můžete očekávat:

 • bezpečný prostor a podporu při ventilaci svých oprávněných emocí (stud, ponížení, lítost, hněv, zármutek, pocit viny aj.)
 • znovuobnovení pocitu bezpečí
 • prověření základních potřeb (zdraví, bydlení, finance, zaměstnání, vztahy aj.) a hledání potřebných zdrojů
 • pomoc při zhodnocení aktuální situace, utřídění individuáních cílů
 • srozumitelné informace o právech obětí trestných činů a rady, jak na tato práva dosáhnout
 • stanovení priorit, první nezbytné kroky k nápravě škod   poradenství při hledání strategií (krátkodobých i dlouhodobých)
 • informování o navazujících službách, event. doporučení nebo zprostředkování takové služby
 • v mimořádně závažných případech nabídku doplňkových služeb BKB

Pomoc poskytují odborně způsobilí poradci, především právníci, psychologové a sociální pracovníci. Všichni jsou zpravidla ve svém oboru uznávanými experty. Svůj volný čas a znalosti věnují obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým po obětech. 

Pomoc BKB je poskytována prostřednictvím:

 • Bezplatné nonstop linky 116 006 - pro oběti kriminality a domácího násilí
 • Celostátní sítě poraden BKB (adresy naleznete na titulní stránce)
 • Centrály BKB v Praze
 • Intervenčního centra v Ostravě
 • Klíčových sociálních pracovníků (případových manažerů) pro zvlášť zranitelné oběti a pozůstalé
 • Linky BKB 257 317 110 - nonstop pomoc obětem a svědkům trestných činů
Poskytovaná pomoc vždy respektuje individuální potřeby oběti a její osobnost, přihlíží také k okolnostem trestného činu.

Komplexní pomoc Bílého kruhu bezpečí (BKB) obětem kriminality:

 • právní informace
 • psychologické a sociální poradenství
 • praktické rady a informace

 BKB je zapsán v Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV (dle zákona č. 206/2006 Sb.) a v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů Ministerstva spravedlnosti (dle zákona č. 45/2013 Sb.).

Další činnosti Bílého kruhu bezpečí:

 • předkládání podnětů k zákonodárným iniciativám, spolupráce při tvorbě zákonů
 • přednášky, výcviky, semináře, konference, publikační aktivity
 • vlastní projekty a účast v mezinárodních projektech
 • spolupráce s nestátními organizacemi, státní správou a místní samosprávou ČR
 • zahraniční spolupráce - členství ve Victim Support Europe
 •  

Video, které vám představí 30 let činnosti Bílého kruhu bezpečí, můžete shlédnout zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=TOWd6djwGAY

Zájemce o službu i uživatel služby mají právo stěžovat si. Každá stížnost je pojímána pozitivně a měla by vést ke zlepšení a zkvalitnění práce poskytovatele. Řešení stížnosti probíhá za účasti stran, tzn. strany stěžovatele i strany, na kterou je stížnost podávána. Vymezení základních pojmů:

Podnět - Může být s kladným nebo záporným obsahem, jedná se o doporučení ke zlepšení kvality služeb.

Připomínka - Jedná se zejména o vyjádření nesouhlasu s rozhodnutím ve věci, ke kvalitě poskytnuté službě (formě, úrovni, úplnosti aj.)

Stížnost - Jedná se o vyjádření nespokojenosti s kvalitou a způsobem poskytované služby nebo o vyjádření k závažnému pochybení ze strany poskytovatele.

Řešení stížnosti probíhá za aktivní účasti stran, tzn. strany stěžovatele i strany, na kterou je stížnost podána, a to ve formě srozumitelné všem zúčastněným osobám. Zpravidla na základě písemné komunikace. Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností jsou k dispozici v prostorách každé poradny resp. čekárny (vývěs na nástěnce). Stížnost na poskytovanou sociální službu může být podána ve formě písemné, ústní, elektronické (e-mailové). O ústní formě stížnosti musí být vždy vyhotoven písemný záznam.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009