• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


 • Pomáhat jejím obětem však umíme,

 • již 27 let!

Poslání a činnost

Bezodkladná kombinovaná pomoc Bílého kruhu bezpečí (BKB) obětem kriminality obsahuje:

 • poskytnutí právních informací
 • psychologické poradenství
 • sociální poradenství
 • praktické rady a informace

Pomoc v Bílém kruhu bezpečí poskytují odborně způsobilí poradci, především právníci, psychologové a sociální pracovníci. Všichni jsou zpravidla ve svém oboru uznávanými experty a svůj volný čas a znalosti věnují pomoci obětem v zapsaném spolku (1991 - 2014 občanském sdružení).

BKB je zapsán v Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV (dle zákona č. 206/2006 Sb.) a v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů Ministerstva spravedlnosti (dle zákona č. 45/2013 Sb.). Pomoc Bílého kruhu je komplexní, to znamená, že oběti mohou v jedné poradně řešit komplex svých aktuálních problémů a otázek, jak v oblasti práva, tak v oblasti psychosociální.

Komplexní pomoc BKB je poskytována prostřednictvím:

 • Bezplatné nonstop linky 116 006 - pro oběti kriminality a domácího násilí
 • Celostátní sítě poraden BKB
 • Centrály BKB v Praze
 • Intervenčního centra BKB v Ostravě
 • Klíčových sociálních pracovníků (případových manažerů) pro zvlášť zranitelné oběti a pozůstalé
 • Linky BKB 257 317 110 - nonstop pomoc obětem a svědkům trestných činů
 • DONA linky 2 51 51 13 13 - nonstop pomoc obětem domácího násilí

Od kontaktu s Bílým kruhem bezpečí můžete očekávat například:

 • poskytnutí bezpečného prostoru a podpory při ventilaci emocí (stud, ponížení, lítost, hněv, zármutek, pocit viny aj.)
 • zmapování individuální situace, utřídění cílů a problémů
 • pomoc při hledání strategií (krátkodobých i dlouhodobých)
 • znovuobnovení pocitu bezpečí
 • prověření základních potřeb (zdraví, bydlení, finance, zaměstnání, vztahy aj.)
 • informování o navazujících službách, event. doporučení nebo zprostředkování takové služby
 • stanovení priorit, první nezbytné kroky k nápravě škod   
 • nabídku doplňkových služeb BKB v mimořádně závažných případech
Poskytovaná pomoc vždy respektuje individuální potřeby oběti a její osobnost, přihlíží také k okolnostem trestného činu.

Další činnosti Bílého kruhu bezpečí:

 • předkládání podnětů k zákonodárným iniciativám, spolupráce při tvorbě zákonů
 • osvěta, například přednášky, semináře, konference, publikační aktivity
 • vlastní projekty a účast v mezinárodních projektech
 • spolupráce s nestátními organizacemi, státní správou a místní samosprávou ČR
 • zahraniční spolupráce - členství ve Victim Support Europe

Zájemce o službu i uživatel služby mají právo stěžovat si. Každá stížnost je pojímána pozitivně a měla by vést ke zlepšení a zkvalitnění práce poskytovatele. Řešení stížnosti probíhá za účasti stran, tzn. strany stěžovatele i strany, na kterou je stížnost podávána.

Vymezení základních pojmů:

Podnět - Může být s kladným nebo záporným obsahem, jedná se o doporučení ke zlepšení kvality služeb.

Připomínka - Jedná se zejména o vyjádření nesouhlasu s rozhodnutím ve věci, ke kvalitě poskytnuté službě (formě, úrovni, úplnosti aj.)

Stížnost - Jedná se o vyjádření nespokojenosti s kvalitou a způsobem poskytované služby nebo o vyjádření k závažnému pochybení ze strany poskytovatele.

Řešení stížnosti probíhá za aktivní účasti stran, tzn. strany stěžovatele i strany, na kterou je stížnost podána, a to ve formě srozumitelné všem zúčastněným osobám. Zpravidla na základě písemné korespondence. Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností jsou k dispozici v prostorách každé poradny resp. čekárna (vývěs na nástěnce). Stížnost na poskytovanou sociální službu může být podána ve formě písemné, ústní, elektronické (e-mailové). O ústní formě stížnosti musí být vždy vyhotoven písemný záznam.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009