• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


 • Pomáhat jejím obětem však umíme,

 • již 33 let!

Pomoc existuje, hledejte ji včas

Je chybou tajit domácí násilí. Překonejte pocity studu, viny a strachu. Zavolejte na linku krizové pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím na tel. čísle: 116 006  - Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí - nepřetržitý provoz a volání zdarma.

Konzultantovi se nemusíte představit a na této lince konzultant nevidí číslo, ze kterého voláte. Poraďte se a promluvte si o situaci, ve které žijete. 

 

Kontakty na pomáhající instituce

Linka pomoci obětem  - tel. č. 116 006 - nepřetržitá telefonická pomoc obětem domácího násilí

Adresy pomáhajících institucí, zejména Intervenčních center,  a další informace k tématu naleznete na stránkách  www.domacinasili.cz

 

Týrání osoby žijící ve společném obydlí

 

§ 199 tr. zákoník
Týrání osoby žijící ve společném obydlí


(1) Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společném obydlí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na čtyři léta.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,


a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem,

b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,

c) spáchá-li takový čin nejméně na dvou osobách, nebo

d) páchá-li takový čin po delší dobu.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1

a) těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob, nebo

b) smrt.
 

Trestný čin Týrání osoby žijící ve společném obydlí je podpůrným ustanovením v sociální oblasti označované užším pojmem „domácí násilí“, nebo širším pojmem „násilí v rodině“.

Pojem domácí násilí v sobě zahrnuje násilí mezi osobami bydlícími ve společné domácnosti, ke kterému dochází opakovaně, zpravidla a skrytě před veřejností. Agresivní jednání pachatele, které zákon označuje pojmem týrání, může mít fyzický psychický nebo sexuální charakter (jednotlivě nebo v různých kombinacích). Jednání násilné osoby se zpravidla stupňuje a postupně vede ke ztrátě schopnosti oběti násilné incidenty zastavit a narušený vztah efektivně vyřešit. K týrání dochází jednak mezi dospělými partnery (také stejného pohlaví), kteří v některých případech do násilného vztahu přímo nebo nepřímo vtahují společně s nimi žijící děti, dále dochází k násilí přímo na nezletilých dětech, nebo mezi jednotlivými členy rodiny, například sourozenci, případně na seniorech. Podle právní praxe může být poškozeným i nájemník užívající byt společně s jeho majitelem.

Jednání pachatele nemusí dosahovat závažnosti některého jiné trestného činu, například ublížení na zdraví. Skutkovou podstatu tohoto trestného činu pachatel naplní tím, že se opakovaně dopouští jednání, které se vyznačuje vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti, které poškozená osoba oprávněně pociťuje jako těžké příkoří ze ztráty lidské důstojnosti a pro trestnost postačuje, aby jednotlivé opakované útoky dosahovaly závažnosti přestupků proti občanskému soužití nebo majetku (viz § 49 a § 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).

Specifickým znakem je společné obydlí, v důsledku kterého je vytvořena závislost, jež v praxi ztěžuje oběti možnost společnou domácnost opustit.

Pokud se jedná o týrání osoby svěřené péči pachatele, pak se bude zpravidla jednat o trestný čin podle § 198 (týrání svěřené osoby) tr. zákoníku. Možná je zde i jednočinný souběh s dalšími trestnými činy, například Ublížením na zdraví, Vydíráním a dalšími.

 

Okolnosti související s podáním trestního oznámení - doporučení

Trestní oznámení může být podáno jak osobou fyzickou, tak i osobou právnickou, zastoupenou statutárním vedoucím organizace, například vedoucím sociálního odboru městské části, ředitelem azylového zařízení a podobně.

V případě tohoto trestné činu je nejvhodnější trestní oznámení podat přímo na krajské správě nebo okresním ředitelství Policie ČR útvaru služby kriminální policie a vyšetřování, který podle okolností začíná provádět úkony v trestním řízení neveřejným způsobem, aby nedošlo k maření důkazů.

Utajení podoby a totožnosti oznamovatele - svědka, podle § 55 odstavec 2 tr. řádu zde zpravidla nepřichází v úvahu, neboť jeho totožnost vyplývá z obsahu oznámení.

Jedná se o trestný čin, kde zákon nepožaduje v případě příbuzenského nebo obdobného poměru souhlas oběti (poškozeného) ve smyslu § 163 a 163a trestního řádu a policejní orgán zahájí úkony v trestním řízení bezprostředně. V případě tohoto trestného činu je pro latentní průběh jednání pachatele od počátku nutná úzká spolupráce oběti se službou kriminální policie a vyšetřování při shromažďování důkazů.

Podávat trestní oznámení přímo na státním zastupitelství je odůvodněno v případě nutnosti, aby byla věc státním zástupcem dozorována již od okamžiku, kdy vyšla najevo. Státní zastupitelství věc se závaznými pokyny postoupí příslušnému policejnímu orgánu a postup policejního orgánu přezkoumává.

Pokud o to oznamovatel trestného činu výslovně požádá a je to zaznamenáno do protokolu o trestním oznámení, musí být podle § 158 odst. 2 tr. řádu do jednoho měsíce od podání oznámení vyrozumět o učiněných opatřeních.

V případě tohoto trestného činu je nezbytná těsná spolupráce oznamovatele s orgány činnými v trestním řízení při dokazování, a to především při vyhledávání osob disponujících svědectvím.
 

Procesní postavení poškozeného a škodní řízení

Ten kdo byl trestným činem poškozen na svých právech (majetkových, morálních a jiných) nebo na jehož úkor se pachatel trestného činu bezdůvodně obohatil, stává se podle českého trestního práva jednak stranou v trestním řízení s právy vymezenými ustanoveními § 43 až § 51a trestního řádu a současně se může za vymezených podmínek na pachateli domáhat náhrady škody nemajetkové újmy, nebo vydání bezdůvodného obohacení ve škodním řízení.

Co se týká práv v trestním řízení, poškozený má právo nahlížet do spisu a činit návrhy na doplnění dokazování, může se zúčastnit hlavního líčení a sjednávání dohody o vině a trestu a veřejného zasedání, ve kterém se jedná o odvolání nebo o schválení dohody o vině a trestu, a před skončením trestního řízení se k věci vyjádřit. Poškozený musí být o svých právech poučen orgánem činným v trestním řízení již v průběhu prvního procesního úkonu.

Pokud je poškozený v trestní věci současně svědkem, může policejní orgán v přípravném řízení odmítnout jeho žádost o nahlédnutí do spisu. Poškozený se v takovém případě může domáhat toho, aby státní zástupce postup policejního orgánu přezkoumal. Pokud policejní orgán stanovil termín prostudování spisu obviněným, pak také poškozený má právo nahlédnout do spisu a nemůže mu být odmítnuto.

Aby soud v rozsudku ve škodním (adhezním) řízení rozhodl o tom, že odsouzený je povinen nahradit poškozenému újmu kterou mu způsobil, musí být splněny především následující podmínky

 • poškozený nebo jeho zmocněnec podá návrh z vlastní iniciativy, a to nejpozději do zahájení dokazování v hlavním líčení nebo při prvním jednání o dohodě o vině a trestu,
 • důkazy pro jednání soudu opatřuje a předkládá poškozený,
 • musí se jednat o přímou škodu v příčinné souvislosti s jednáním konkrétního pachatele (zásadně fyzické osoby) (například nelze, na rozdíl od občansko- právního řízení, nárokovat ušlý zisk),
 • musí se jednat o materiální škodu na majetku nebo zdraví a musí být vyčíslena v penězích tuzemské měny (například nelze, na rozdíl od občanskoprávního řízení, nárokovat peněžitou náhradu za poškození občanské pověsti) nebo nemajetkovou újmu nebo o bezdůvodné obohacení, kterým se pachatel obohatil na úkor poškozeného.

Doporučená literatura:

Název:     Domácí násilí
Podtitul:  Příručka pro všechny, kteří jsou ohroženi domácím násilím
Autor:      Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí Ostrava, 2015

Brožura Domácí násilí - Ke stažení v pdf zde

 

Název:     Domácí násilí. Nebezpečné rodinné vztahy ve 21. století

Autorka:       Ludmila Čírtková
Vydavatel:    Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:  2020
ISBN:             978-80-7380-806-8

Anotace: Počátky domácího násilí v minulém století jsou jednoznačně spjaty se závažnými případy týraní žen v partnerském soužití. Od té doby však výzkumy přinesly nové poznatky o násilí uvnitř rodinných vztahů. Jednolitý obraz domácího násilí a jeho obětí se rozpadl. Prosadil se interaktivní, dyadický přístup. Abychom zjistili, o jaký typ domácího násilí se jedná, je třeba analyzovat vývoj partnerského vztahu a chování obou aktérů. Publikace přináší ucelený výklad současných poznatků o domácím násilí. Seznamuje s rozlišováním základních typů či vzorců domácího násilí. Popisuje rozdíly mezi týráním a konfliktním domácím násilím. Různé vzorce generují také různé profily obětí. Může týraná oběť udeřit tyrana? Proč si nechala týrání tak dlouho líbit? Proč neodešla? Proč se k tyranovi vrací? Tyto zdánlivě kontraintuitivní projevy obětí vysvětluje autorka pomocí různých koncepcí. Samostatné kapitoly pojednávají o mužích, seniorech a dětech v roli obětí domácího násilí. Dilema odejít anebo zůstat není z pohledu oběti jednoduchým rozhodováním mezi špatnou minulostí a růžovou budoucností. Konec vztahu totiž nemusí automaticky znamenat konec násilí. Tématem 21. století se tak staly rovněž nebezpečné rozchody a (post)separační násilí. O této problematice pojednávají závěrečné kapitoly publikace.

Název:     Domácí násilí
Podtitul:   Kontext, dynamika a intervence
Autor:       Drahomír Ševčík, Naděžda Špaténková a kol.

Vydavatel:    Portál    
Rok vydání:    2011
Počet stran:    192    
ISBN:    978-80-7367-690-2
https://obchod.portal.cz/produkt/domaci-nasili/

Anotace: Publikace popisuje cyklus násilí, jeho výskyt v české populaci, pomáhajícím profesionálům nabízí metody a prostředky k jeho identifikaci. Seznamuje s projevy chování a jednání hlavních aktérů, se systémem pomoci ohroženým osobám, včetně jejich právních možností, detailně popisuje činnost intervenčních center.
 

Název:     Týraná
Podtitul:   Příběh ženy, která čelila domácímu násilí
Autor:       Schwartz, Diane

Vydavatel: Portál
Rok vydání: 2012
ISBN: 978-80-262-0078-9
https://obchod.portal.cz/produkt/tyrana/

Anotace: Dianne je úspěšná žena, působí jako moderátorka a zpěvačka a navíc je i úspěšná obchodnice. Tato stránka jejího života je však jen fasádou, která zakrývá smutnou a hrozivou skutečnost: její manžel ji fyzicky i psychicky týrá a navíc v ní budí pocity viny, že si za svou situaci v podstatě může sama. Postupem času se jeho násilné chování zaměří i na Diannina syna z předchozího manželství. Až tehdy v sobě nešťastná žena najde sílu a prolomí iluzi spokojeného a vyrovnaného manželství. Velmi silný příběh autorka v závěru knihy doplňuje zajímavými reflexemi. Přemýšlí o tom, proč si za muže vybrala právě násilníka, a vzpomíná na to, jak se jejich vztah vyvíjel. Objevuje momenty, které mohly posloužit jako varovné známky toho, co se bude dít, a popisuje uzavřený kruh „láska-naděje-strach“, který je charakteristický pro domácí násilí. Kniha může povzbudit a inspirovat lidi, kteří žijí v nevyrovnaném vztahu, k hledání sil k nápravě, případně k opuštění bezvýchodné situace. V případě domácího násilí jde totiž leckdy doslova o život. Kniha je určena pro lidi, kteří trpí domácím násilím, psychology a terapeuty, sociální pracovníky, zájemce o psychologicky laděnou literaturu faktu.
Dianne Schwartz založila a vede organizaci Educating Against Domestic Violence (Vzděláním proti domácímu násilí) zaměřenou na prevenci domácího násilí a na podporu lidí, kteří mu čelí.

 

Název:     To není vaše vina!
Podtitul:   Jak se vyrovnat se sexuálním napadením. Rádce pro ženy, muže, dospívající, jejich přátele a jejich rodiny
Autor:       Helen Benedict

Vydavatel: One Women Press
Rok vydání: 2003
ISBN: 80-86356-17-5
https://www.kosmas.cz/autor/7011/helen-benedict/

Anotace: Psychosociální rádce pro oběti znásilnění s praktickými návody, jak si pomoci sám a jak mohou pomoci ostatní. Kniha je doplněna o adresář s kontakty na organizace a zařízení, která obětem znásilnění pomáhají, a na linky důvěry a linky krizové intervence v ČR a na Slovensku.
Kniha je vhodná nejen pro oběti a jejich blízké, ale také pro osoby, které se s nimi setkávají v rámci své práce: pracovníky z řad policie, zdravotnický personál a poradce krizových center. Pomůže jim pochopit čím oběť prochází a jak ji pomoci.

 

Název:             Z pekla ven
Podtitul:          Žena v domácím násilí
Autor:              Andrea Buskotte

formát knihy:   167 mm x 225 mm
Datum vydání: březen 2008
Nakladatel:      Computer Press
Prodejní kód:   KZ0028
ISBN:               978-80-251-1786-6
EAN:                978-80-251-1786-6
Cena:              249 Kč

Zažíváte vy nebo vaše kamarádka domácí násilí? Přemýšlíte, jak udělat „ten první krok“? Tato kniha se snaží dodat odvahu ženám ohroženým domácím násilím, je pro ně praktickým rádcem a psychickou podporou. 

V knize naleznete: 
► Rady psycholožky
► Jak rozpoznat domácí násilí, jak ignorovat předsudky a mýty, které domácí násilí provázejí, jak si posílit ztracené sebevědomí.
► Jak ochránit děti, co jim říct, kam s nimi odejít.
► Jak přestat obhajovat partnerovo násilné chování a jak svou situaci řešit.
► Možnosti, jak se dá vztah zachránit a jak zlepšit soužití.
► Co můžete udělat pro svou bezpečnost, jak se chovat a pohybovat v bytě s násilníkem, jak v případě napadení bezpečně a rychle opustit domov.
► Kde a jak hledat odbornou pomoc, jak může pomoci blízká osoba.
► Jak čelit pronásledování bývalým partnerem
► Odkud se bere násilí, vliv násilné výchovy na chování v dospělosti, prevence domácího násilí.

► Právní rady a legislativa v České republice určená osobám ohroženým domácím násilím.
► Kontakty na místa pomoci v celé ČR

► Psychologické a rodinné poradny, Intervenční centra
► Azylové domy, linky důvěry, internetové poradny

Tato kniha se může stát zdrojem informací a základem pro pochopení problematiky domácího násilí nejen pro každého z nás, ale také pro psychology, učitele, policisty a další profesionály, kteří se s tímto neblahým fenoménem mohou setkat při své práci.

 

Název:     Moderní psychologie pro právníky
Podtitul:   Domácí násilí, stalking, predikce násilí
Autor:       Ludmila Čírtková

Formát:    17×24 cm, 160 stran
Datum vydání: 11.08.2008
Katalogové číslo: 2039, GRADA Publishing, a.s.
ISBN:        978-80-247-2207-8
Edice:       Psyché
Cena:        239 Kč

Anotace:
Pro současnou forenzní psychologii je charakteristický deliktově specifický přístup. Místo obecných, univerzálních výpovědí o pachatelích, zločinech a jejich obětech se již několik let prosazuje studium a výzkum konkrétních okruhů kriminality. A právě proto se doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., zaměřila ve své nové knize mimo jiné i na nové poznatky a otevřené otázky kolem domácího násilí a stalkingu (nebezpečného pronásledování). Všímá si mnohočetných vrahů či týrání zvířat, přináší současné názory forenzní psychologie k těmto jevům a podává jejich psychologickou interpretaci. Věnuje se zejména vybraným skupinám sociálněpatologických jevů nebo deliktů.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009