• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


 • Pomáhat jejím obětem však umíme,

 • již 33 let!

Principy poradenské činnosti

Bezplatnost

 • Klienti za základní sociální služby v Bílém kruhu bezpečí neplatí.

Nestrannost

 • Poradna je otevřena všem obětem trestných činů bez rozdílu. Žádná oběť-klient BKB nesmí být přímo ani nepřímo diskriminována podle rodu, pohlaví, etnického či rasového původu, sociálního postavení, náboženského vyznání, politického názoru, věku či invalidity.
 • Rada je nestranná a neutrální (tj. bez hodnocení), je podána s přihlédnutím ke klientově situaci. Poradci, jejich asistenti a personál nevyjadřují názory politických stran a nekomentují vynášené rozsudky, pokud to nemá přímý význam pro oběť.
 • Rada a informace nejsou ovlivněny osobními názory a zájmy poradce. Pomoc BKB je prosta hodnocení, je maximálně neutrální a je podána s ohledem na klientovu aktuální situaci.
 • Poradci BKB vždy respektují klienta a jeho rozhodnutí o tom, jak dál jednat. Oběti a jejich příbuzní jsou podporováni v samostatném jednání, aby se nestali závislými na poradcích. Každé jednání k věci je vedeno pouze se souhlasem klienta.

Nezávislost

 • Poskytovaná služba je nezávislá na politických, ekonomických či náboženských vlivech.
 • Je nezávislá na státní správě a místní samosprávě.

Diskrétnost

 • Poradna zachovává důvěrnost sdělených informací a bez souhlasu klienta nesmí být poskytnuty jakékoli informace mimo poradnu. Klient má právo vystupovat v poradně anonymně.
 • Sdělení klienta jsou vždy důvěrná. Poradci a asistenti jsou BKB zavázáni mlčenlivostí.
 • Poradna není zbavena odpovědnosti při podezření ze spáchání trestného činu (neoznámení a nepřekažení trestného činu). Klient je na tuto skutečnost včas upozorněn.
 • Klient má právo, aby rozhovor s ním probíhal mimo doslech a dohled jiných klientů.
 • Veškeré aktivity podniknuté ve prospěch klienta jsou vedeny pouze s jeho vědomím a souhlasem.
 • Bez souhlasu klienta není mimo poradnu sdělena k jeho věci žádná informace, vyjma těch, kde by poradce byl trestně odpovědný v případě neoznámení nebo nepřekažení trestného činu.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009