Pomoc obětem trestných činů v ČR

Kriminalitu zastavit nedokážeme.

Jak můžete podpořit BKB

Možná jste činnost Bílého kruhu shledali užitečnou a prospěšnou natolik, že byste tuto organizaci rádi podpořili?

Můžete to udělat jedním z následujících způsobů:

  • zaslat ze svého mobilu DMS na číslo 87777 ve tvaru: DMS BKB nebo DMS ROK BKB
  • věnovat finanční dar Bílému kruhu bezpečí převodem na číslo účtu Bílého kruhu bezpečí, z.s.: 1937602339/0800 Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1);
  • poukázat peněžní částku na účet BKB v rámci narovnání v trestním řízení;
  • věnovat nepeněžitý dar Bílému kruhu bezpečí;
  • stát se členem Bílého kruhu bezpečí.

Finanční dar může Bílému kruhu bezpečí věnovat fyzická i právnická osoba. Při dárcovství můžete ušetřit také na daních. Zákon č.  586/1992 Sb., o daních z příjmu - po novele zákona s účinností od 1.1.2015 (§ 15, 20, 34).

Fyzické osoby. Hodnotu daru je možné od základu daně odečíst pouze za předpokladu, že úhrnná hodnota daru ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Právnické osoby si mohou odečíst až 10 % ze základu daně. Dar do této výše se chová podobně jako běžný náklad, například materiál.

Finanční dar na humanitární účely mohou rovněž poskytnout osoby v rámci tzv. odklonu trestního řízení.

Dárce také může preferovat místo, kde bude jeho dar využit (kterékoliv z pracovišť BKB v devíti regionech), i účel využití (např. víkendový psychoterapetický pobyt obětí násilí, tiskoviny, Zpravodaj, rozvoj konkrétní pobočky, konkrétní projekt).

Bílý kruh bezpečí uzavře s každým dárcem darovací smlouvu. Dárci jsou informováni o činnosti BKB prostřednictvím zasílaného Zpravodaje a Výroční zprávy.
Potencionální dárce by měl kontaktovat Centrálu Bílého kruhu bezpečí (centrala.praha@bkb.cz, 257 317 110).

 

Pro účely narovnání v trestním řízení je možné poukázat peněžní částku na účet Bílého kruhu bezpečí: 1937602339/0800. Pro potvrzení o přijetí částky a pro více informací kontaktujte Centrálu Bílého kruhu bezpečí, tel. č. 257 317 110 nebo e-mail: centrala.praha@bkb.cz.

Nepeněžitý dar mohou Bílému kruhu bezpečí poskytnout fyzické i právnické osoby. Zkušenost ukázala, že podle druhu podnikání, rozhodnutí a fantazie dárce, může být škála možností obdarování nekonečná.

Takový dar může mít podobu věci nebo zboží (např. kancelářská a výpočetní technika, nábytek a jiné vybavení, odborná literatura, nápoje pro poradny a nonstop provoz), služby (pro oběti-klienty BKB např. obranné spreje, zdravotní rehabilitaci, ozdravný pobyt, technické zajištění bytových dveří, pro dobrovolníky BKB např. vstup na kulturní akce, pobyt ve fitness centru, pro BKB např. PR aktivity, kopírování, grafické služby, správce sítě) nebo pronájmu (nebytových prostor, účelových zařízení pro přednášky a jiné akce). Totéž se týká i fyzických osob, kde se dárcovství může týkat i nemovitostí.
Zkušenost ukázala, že podle druhu podnikání, rozhodnutí a fantazie dárce, může být škála možností obdarování nekonečná. Potencionální dárce by měl kontaktovat Centrálu Bílého kruhu bezpečí (centrala.praha@bkb.cz, 257 317 110).

  Dárcovská SMS

Zasláním SMS ve tvaru: DMS BKB na tel. č. 87 777 podpoříte naši činnost částkou 27 Kč (cena služby je 30 Kč).
Zasláním SMS ve tvaru: DMS ROK BKB na tel. č. 87 777 podpoříte naši činnost částkou 12 x 27 Kč (jedná se o roční zasílání SMS jednou měsíčně; cena služby je 12 x 30 Kč).
Další informace o dárcovské SMS pro BKB naleznete zde.

Dobrovolníkem Bílého kruhu bezpečí se mohou stát fyzické osoby, které jsou ochotny a schopny poskytovat bez nároku na odměnu odbornou pomoc obětem a svědkům trestných činů. Základními předpoklady jsou věk, osoba starší 21 let, a ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo, psychologie, lékařství, sociální práce, pedagogika nebo poslední ročník studia na těchto fakultách.
Zájemce o dobrovolnou práci v Bílém kruhu může kontaktovat přímo kteroukoliv z regionálních poraden  nebo se může obrátit na centrálu Bílého kruhu bezpečí. V rámci vstupního rozhovoru budou zájemci poskytnuty veškeré další informace potřebné pro jeho rozhodnutí stát se poradcem nebo asistentem BKB.

Členem Bílého kruhu bezpečí se může stát fyzická nebo právnická osoba, která  souhlasí s posláním této organizace a má zájem být s ní v kontaktu zejména prostřednictvím jeho čtvrtletního Zpravodaje. Podle stanov je jedinou překážkou členství pravomocně odsuzující rozsudek za úmyslný násilný trestný čin. Zájemce o členství v Bílém kruhu bezpečí se obrátí přímo na Centrálu BKB, která s ním bude komunikovat o všech náležitostech nezbytných ke vzniku členství (stanovy, přihláška, úhrada členského příspěvku - číslo účtu Bílého kruhu bezpečí: 1937602339/0800 Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1).

Výše členských příspěvků schválená 5. Valnou hromadou BKB:
Studenti, důchodci, mateřská a rodičovská dovolená     100 Kč
Výdělečně činné osoby                                              200 Kč
Právnická osoba                                                      2000 Kč

Sbírkový účet Bílého kruhu bezpečí: 7894 7894 / 0300

Cílem sbírky je zvýšit povědomí o problematice obětí kriminality, rozšířit pomoc obětem a podpořit tak činnost sdružení Bílý kruh bezpečí.
Projekt je zaměřen na provoz a rozvoj pracovišť BKB v ČR, standardizaci služeb, kampaně BKB k 20.letému výročí, vzdělávání odborníků, přípravu legislativních změn apod.
Význam a důležitost projektu spočívá v rychlé reakci na aktuální potřeby obětí kriminality v ČR a to v kontextu přijímané legislativy na národní a evropské úrovni. Projekt je zcela v souladu  základní činností BKB. Další informace o Sbírce pro BKB zde.

 

 Nákup ve vašem oblíbeném e-shopu přes GIVT.cz
 

 

Fandíte nám?
Nakupujte na oblíbených e-shopech a část vaší útraty půjde na podporu činnosti Bílého kruhu bezpečí. Vy nezaplatíte ani korunu navíc. 


Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009

© Bílý kruh bezpečí, z.s. / www.bkb.cz

stránky vytvořilo Networm Studio