• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Doporučená literatura

Název: Domácí násilí
Podtitul: Nebezpečné rodinné vztahy ve 21. století
Autor: Ludmila Čírtková

Rok vydání: 2020
ISBN: 978-80-7380-806-8
Vydavatel: Aleš Čeněk s.r.o.

Anotace: Počátky domácího násilí v minulém století jsou jednoznačně spjaty se závažnými případy týraní žen v partnerském soužití. Od té doby však výzkumy přinesly nové poznatky o násilí uvnitř rodinných vztahů. Jednolitý obraz domácího násilí a jeho obětí se rozpadl. Prosadil se interaktivní, dyadický přístup. Abychom zjistili, o jaký typ domácího násilí se jedná, je třeba analyzovat vývoj partnerského vztahu a chování obou aktérů. Publikace přináší ucelený výklad současných poznatků o domácím násilí. Seznamuje s rozlišováním základních typů či vzorců domácího násilí. Popisuje rozdíly mezi týráním a konfliktním domácím násilím. Různé vzorce generují také různé profily obětí. Může týraná oběť udeřit tyrana? Proč si nechala týrání tak dlouho líbit? Proč neodešla? Proč se k tyranovi vrací? Tyto zdánlivě kontraintuitivní projevy obětí vysvětluje autorka pomocí různých koncepcí. Samostatné kapitoly pojednávají o mužích, seniorech a dětech v roli obětí domácího násilí. Dilema odejít anebo zůstat není z pohledu oběti jednoduchým rozhodováním mezi špatnou minulostí a růžovou budoucností. Konec vztahu totiž nemusí automaticky znamenat konec násilí. Tématem 21. století se tak staly rovněž nebezpečné rozchody a (post)separační násilí. O této problematice pojednávají závěrečné kapitoly publikace.

Název: Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů
Podtitul: příručka pro pomáhající profese
Autor: Ludmila Čírtková, Petra Vitoušová a kolektiv


Datum vydání: 15.02.2007
Vydavatel:  GRADA Publishing, a.s. 
ISBN: 978-80-247-2014-2

Anotace: První ucelená publikace tohoto druhu v České republice přináší rady a profesionální pomoc všem členům pomáhajících profesí, kteří se ve své práci setkávají s oběťmi i svědky trestných činů. Jde o nepostradatelnou příručku, která přinese užitek nejen sociálním pracovníkům, kriminalistům a soudcům, ale také lékařům, zdravotním sestrám, pracovníkům, kteří zabezpečují linky důvěry a krizové linky, zaměstnancům azylových zařízení, starostům a dalším zástupcům státní správy. Po knize na toto téma volají i studenti a pedagogové škol se sociálně právním, kriminalistickým a zdravotnickým zaměřením. Autoři knihy přednášejí po celé České republice a spolupracují s partnerskou organizací Pomoc obetiam na Slovensku. Kniha vychází u příležitosti 15. výročí existence Bílého kruhu bezpečí a Evropského dne obětí.

 

Název: Moderní psychologie pro právníky
Podtitul: Domácí násilí, stalking, predikce násilí
Autor:  Ludmila Čírtková


Datum vydání: 11.08.2008
Vydavatel: GRADA Publishing, a.s.
ISBN: 978-80-247-2207-8

Anotace: Pro současnou forenzní psychologii je charakteristický deliktově specifický přístup. Místo obecných, univerzálních výpovědí o pachatelích, zločinech a jejich obětech se již několik let prosazuje studium a výzkum konkrétních okruhů kriminality. A právě proto se doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., zaměřila ve své nové knize mimo jiné i na nové poznatky a otevřené otázky kolem domácího násilí a stalkingu (nebezpečného pronásledování). Všímá si mnohočetných vrahů či týrání zvířat, přináší současné názory forenzní psychologie k těmto jevům a podává jejich psychologickou interpretaci. Věnuje se zejména vybraným skupinám sociálněpatologických jevů nebo deliktů.

 

 

Závěrečná zpráva projektu  - Victims in Europe

Projekt Victims In Europe - mezinárodní projekt mapuje implementaci Rámcového rozhodnutí o postavení obětí v trestním řízení (2001/220/JAI) v zemích EU. Projekt koordinuje portugalská organizace pro pomoc obětem trestných činů APAV, členy expertní skupiny jsou Victim Support Europe, INTERVICT (Nizozemí), Bílý kruh bezpečí (ČR), Weisser Ring (Německo), Victim Support (Malta). Partnery má projekt ve 12 evropských organizacích, konkrétně: Féher Gyuru Közhasznu Egyesület (Maďarsko), Victim Support Scotland (Skotsko), BOJ (Švédsko), Victim Support Northern Ireland (Severní Irsko), Steunpunt Algemeen Welzijswerk (Belgie), Pomoc obetiam násilia (Slovensko), Weisser Ring (Rakousko), Support victim of crime and combating corruption foundation (Bulharsko), INAVEM (Francie), Slachtofferhulp Nederland (Nizozemí), Victim Support England and Wales (Anglie a Wales) a Victimology society of Serbia (Srbsko). Projekt byl finančně podpořen Evropskou komisí. 

The Final Report of the Project Victims in Europe, únor 2010 - ke stáhnutí v pdf (160 stran v anglickém jazyce).

 

Brožurka Pohřeb a jeho organizace

Praktické rady o pohřbu a jeho organizaci - brožuru vydalo v červnu 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj. Brožura je veřejnosti přístupná ke stažení v pdf na stránkách MMR (po kliknutí budete přesměrováni na stránky MMR).

 

Název:     Domácí násilí
Podtitul:   Kontext, dynamika a intervence
Autor:       Drahomír Ševčík, Naděžda Špaténková a kol.

Vydavatel:    Portál    
Rok vydání:    2011
ISBN:    978-80-7367-690-2
https://obchod.portal.cz/produkt/domaci-nasili/

Anotace: Publikace popisuje cyklus násilí, jeho výskyt v české populaci, pomáhajícím profesionálům nabízí metody a prostředky k jeho identifikaci. Seznamuje s projevy chování a jednání hlavních aktérů, se systémem pomoci ohroženým osobám, včetně jejich právních možností, detailně popisuje činnost intervenčních center.

 

Název: Posílení rodiny
Podtitul: Základy krátké terapie zaměřené na řešení
Autor: Insoo Kim Berg


Vydavatel: Portál
Rok vydání: 2013
ISBN: 978-80-262-0500-5
https://obchod.portal.cz/produkt/posileni-rodiny/

Anotace: V knize se objevují základní myšlenky krátké terapie zaměření na řešení: odklon od problémů ve prospěch řešení; důraz na výjimky a na malé změny; zájem o klientovy cíle, jeho úspěchy i silné stránky; pravidla typu „nespravuj, co není rozbité“ či „dělej víc toho, co funguje“ atd. Zároveň jsou představeny mnohé „techniky“, např. zázračná otázka, měřicí otázky, skládání komplimentů, přerámování.

 

Ludmila Čírtková
Viktimologie pro forenzní praxi


Anotace: Riziko stát se obětí trestného činu se týká nás všech. V roli oběti reagujeme různě, i banální delikt může člověka vážně emocionálně poškodit. Kniha nabízí prakticky využitelné poznatky ze současné viktimologie, chce rozšířit povědomí o tom, co prožívají oběti kriminálních činů, a přispět k lepšímu pochopení, proč se osoby poškozené zločinem chovají právě tak, jak se chovají.

Vydavatel: Portál
Vychází 23. 1. 2014
https://obchod.portal.cz/viktimologie-pro-forenzni-praxi/

 

Název: Motivační rozhovory v praxi
Autor: Jan Soukup


Anotace: Jádrem textu je seznámení s dílčími technikami a s celkovou strategií vedení motivačních rozhovorů. Publikace popisuje procesy změny chování a ukazuje, jak úspěšně pracovat s motivací. Důraz je kladen na základní vztahový přístup charakterizovaný spoluprací, respektem, zájmem a pomocí klientům při hledání vlastní motivace, nápadů a cest ke změně. Témata jsou zpracována s ohledem na praktické využití a ilustrována množstvím příkladů.
Vydavatel: Portál
https://obchod.portal.cz/motivacni-rozhovory-v-praxi/

 

Autor: Heinz-Peter Röhr
Název: Zneužití
Podtitul: Léčba následků sexuálního či emočního násilí

Zneužívání představuje vždy masivní zásah do osobnosti člověka a vede k duševním či tělesným následkům. Autor opět na pozadí pohádky bratří Grimmů a na četných kazuistikách z vlastní psychoterapeutické praxe fenomén sexuálního a emočního zneužívání popisuje, dává porozumět jeho následkům a ukazuje možnosti léčby a uzdravení.
Vydavatel: Portál
https://obchod.portal.cz/zneuziti/

 

Autoři: Hans Morschitzky, Sigrid Sator
Název: Deset tváří úzkosti

V současné době onemocní nějakou formou úzkostné poruchy v průběhu svého života každý čtvrtý člověk z populace. U žen je toto onemocnění nejčastějším psychickým problémem, u mužů druhým nejčastějším po problémech s alkoholem. Zkušení autoři řady úspěšných knih popisují deset tváří úzkosti, tedy formy úzkostných poruch – panickou poruchu, agorafobii, specifické fobie, sociální fobii, generalizovanou úzkostnou poruchu, posttraumatickou zátěžovou poruchu, nutkavé poruchy, hypochondrickou poruchu, organickou úzkostnou poruchu a substancemi indukované úzkostné poruchy. U jednotlivých poruch vysvětlují názorně jejich vznik, dynamiku, specifické projevy a nabízejí osvědčené přístupy k jejich překonání. Ty vycházejí jak z mnohaletých odborných zkušeností autorů, tak z nejnovějších poznatků kognitivně-behaviorální terapie a mentálního tréninku. Autoři nabízejí přístup zahrnující konfrontační terapii, mentální trénink, kognitivní terapii, tělesný trénink, trénink emocí, posilování sebevědomí a trénink zvládání stresu.
Vydavatel: Portál
https://obchod.portal.cz/deset-tvari-uzkosti/

 

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009