• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Projekt „První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím“, financovaný z prostředků Norských fondů prostřednictvím Nadace Open Society Fund Praha

Registrační číslo: 172

Datum realizace projektu: 1. 7. 2014 – 30. 6. 2016

Dnem 30. 6. 2016 skončil projekt Bílého kruhu bezpečí „První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím“, jehož cílem bylo poskytnout osobám ohroženým domácím násilím a ženám/mužům postiženým násilím okamžitou individuální, diskrétní, odbornou a nonstop dosažitelnou pomoc prostřednictvím bezplatné telefonické linky. Od 1. 1. 2015 je v nonstop provozu nová telefonní ústředna, na kterou je připojena bezplatná „Linka pomoci obětem“ s  evropským číslem 116 006 pro oběti domácího násilí a kriminality (násilí páchaného na mužích a ženách). V průběhu 24 měsíců realizace projektu v něm pracovalo 12 zaměstnanců a téměř 30tičlenný tým vyškolených konzultantek/tů

            Projekt doprovázela rozsáhlá celostátní informační kampaň, podpořená mj. ČT a ČRo. Pro Českou televizi byla kampaň k lince 116 006 největší charitativní kampaní roku 2015. O Lince pomoci obětem informovalo širokou veřejnost v průběhu roku 2016 bezplatně více jak 250 obecních a městských zpravodajů v celé ČR, jejichž náklad byl celkem 1,5 milionu výtisků. Touto unikátní kampaní projekt informoval obrovský počet domácností o existenci nového místa diskrétní pomoci v případech domácího násilí a násilí páchaného na ženách/mužích. Inzeráty se zaměřením na rizikové skupiny byly dále zveřejněny ve 24 celostátních denících a časopisech. Inzerce s využitím osobitých a pro Linku 116 006 speciálně zpracovaných vizuálů byla ve spolupráci s firmou Railreklam v roce 2015 zveřejněna na nádražích a ve vlacích. Nosičem výrazné reklamy na Linku 116 006 se v roce 2016 staly tramvaje a autobusy v Praze, Plzni, Ostravě a Českých Budějovicích.

            Bezplatná nonstop Linka pomoci obětem včetně cílových skupin byla v průběhu projektu rovněž komunikována v rámci krajských seminářů, prostřednictvím putovní výstavy a při tiskových konferencích. Realizátor projektu v rámci „spanilých jízd“ komunikoval s 1080 posluchači (orgány činné v trestním řízení, sociální pracovníci, lékaři, probační a mediační služba, nestátní organizace aj.). Na seminářích své poznatky a doporučení ilustroval Bílý kruh bezpečí bohatou kazuistikou. Pozitivní dopad spanilých jízd bylo možné zaznamenat již z přímých ohlasů na semináře (uvědomil/a jsem si, uplatním ve své práci), z rostoucí spolupráce s linkou (volání odborné veřejnosti na bezplatnou linku) a zejména ze změny v přístupu k cílovým skupinám (sdělení klientů v poradnách a na lince). Široká a odborná veřejnost díky této komunikaci získala hlubší a aktuální náhled na devastující dopad a rizika domácího násilí, stejně tak i násilí na ženách/mužích včetně jejich přetrvávající bagatelizace.

            Během projektu bylo uspořádáno 17 tiskových konferencí a mezinárodní seminář evropských linek 116 006, který podpořil europoslanec JUDr. Jiří Pospíšil svou účastí, poskytnutím prostor Kampa muzea a finančním příspěvkem.

            V průběhu projektu vznikly a byly distribuovány instrukční karty pro odbornou veřejnost (policisté, strážníci, sociální pracovníci, preventisté, pedagogové, nestátní organizace zaměřené na pomoc obětem domácího násilí a násilí na ženách/mužích, zdravotnická zařízení, místní samospráva, pracovníci BKB v regionech). První z karet byla určena pro první kontakt s ženou/mužem obětí násilí a druhá šířila instrukce pro první kontakt s ženou/mužem ohroženými domácím násilím“. Policisté a lékaři byli vybaveni bločky s kontaktními údaji na Linku 116 006 a s pokyny, jak reagovat v kontaktu s obětí/ ohroženou osobou. Projekt kladl důraz na kvalitu prvního kontaktu kompetentních osob s obětmi, protože je klíčovým okamžikem pro další řešení situace obětí násilí včetně domácího.

            Vybudování a zprovoznění bezplatné Linky pomoci obětem (kriminality a domácího násilí) bylo dlouhodobým cílem realizátora projektu a dokonce jednou z priorit Akčního plánu Výboru pro potlačování násilí na ženách. V České republice pro tyto cílové skupiny fungovaly jen linky zpoplatněné. Poplatek stále častěji v posledních letech limitoval především délku hovoru, někdy až na minimum, a dokonce samotnou možnost na telefonickou krizovou pomoc dosáhnout. Přechod na bezplatnou linku s evropským harmonizovaným číslem vytvořil předpoklad pro vyšší využití pomoci, která je diskrétní a lze ji čerpat dle časových možností uživatelů/telek. Počet volání během projektu na nonstop linku díky její bezplatnosti stoupl o 100 % ve srovnání s předchozími, od roku 2001 fungujícími, nonstop linkami Bílého kruhu bezpečí. Přes zvýšení počet volání zůstal na minimu počet zneužití a testování linky.

            Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Další informace: Dejme (že)nám šanci
Norway grants - Norské granty
Nadace Open Society Fund Praha 

Další informace o projektu a aktivitách:

Ukončení projektu

Praha hostí setkání evropských linek 116 006

Informace o lince 116 006 u každého pátého občana ČR

Cesta do Norska

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006 za první rok existence přijala téměř 4 tisíce hovorů

Třetina klientů poraden Bílého kruhu bezpečí trestný čin neoznámila Policii ČR

Spanilé jízdy BKB pokračují

Spanilé jízdy 2015

Startuje bezplatná linka pomoci obětem 116 006

Bílý kruh bezpečí zprovozní od roku 2015 bezplatnou linku pomoci obětem trestných činů

 

Sumarizace - zahájení projektu:

Projekt „První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím“

Realizaci (1.7.2014 – 30.6.2016) podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Projekt si klade za cíl vybudovat specializovanou bezplatnou linku první pomoci odpovídající technicky a kapacitně aktuálním potřebám. Linka od 1. 1. 2015 poskytuje v ČR okamžitou pomoc osobám ohroženým domácím násilím a ženám/mužům postiženým násilím.

Hlavním cílem projektu je poskytnout osobám ohroženým domácím násilím a ženám/mužům postiženým násilím okamžitou individuální, diskrétní, odbornou a nonstop dosažitelnou pomoc prostřednictvím bezplatné telefonické linky.

Bezplatná non-stop linka pro oběti kriminality a domácího násilí bude je ČR spuštěna vůbec poprvé. V tomto směru se jedná o unikátní projekt, kdy v naší zemi bylo poprvé přiděleno harmonizované evropské číslo (116 006), které je dosud v zemích EU provozováno pouze v šesti státech. Číslo 116 006 přidělil Český telekomunikační úřad svým pravomocným rozhodnutím Bílému kruhu bezpečí 19. 7. 2014.

Hovory na lince 116 006 přijímá tým konzultantů vyškolený v telefonické krizové intervenci a se znalostí problematiky trestných činů a domácího násilí. Převážná většina z nich má vysokoškolské vzdělání a dostatečnou praxi. Specifické odborné znalosti a dovednosti získali v rámci výcviku Bílého kruhu bezpečí. Zárukou vysoké kvality služby je dodržování standardů kvality sociální služby. Nespornou předností je skutečnost, že třetina personálu na lince BKB pracuje od roku 2001 a má proto bohatou praktickou zkušenost.

Spuštění linky 116 006 provází rozsáhlá informační a mediální kampaň. Jsou v ní zobrazeny nejčastější trestné činy, se kterými se BKB u svých klientů setkává: domácí násilí, loupežné přepadení, stalking,  znásilnění, nebezpečné vyhrožování a dopravní nehody s prvky agresivního chování řidičů. Kampaň bezplatným poskytnutím prostoru na inzerci laskavě podpořila Česká televize, Český rozhlas, společnost JCDecaux a vydavatelství Media Master, vydavatel časopisů Týden, Instinkt, Sedmička a další.

Realizaci projektu koordinuje tříčlenný core team složený ze statutární zástupkyně organizace, vedoucího manažera projektu a vedoucího linky 116 006 a projekt je permanentně monitorován vedením Bílého kruhu bezpečí a představenstvem organizace.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009