Pomoc obětem trestných činů v ČR

Kriminalitu zastavit nedokážeme.

Projekt „První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím“, financovaný z prostředků Norských fondů prostřednictvím Nadace Open Society Fund Praha

Registrační číslo: 172

Datum realizace projektu: 1. 7. 2014 – 30. 6. 2016

Projekt si klade za cíl vybudovat specializovanou bezplatnou linku první pomoci odpovídající technicky a kapacitně aktuálním potřebám. Linka od 1. 1. 2015 poskytuje v ČR okamžitou pomoc osobám ohroženým domácím násilím a ženám/mužům postiženým násilím.

Hlavním cílem projektu je poskytnout osobám ohroženým domácím násilím a ženám/mužům postiženým násilím okamžitou individuální, diskrétní, odbornou a nonstop dosažitelnou pomoc prostřednictvím bezplatné telefonické linky.

Bezplatná non-stop linka pro oběti kriminality a domácího násilí bude je ČR spuštěna vůbec poprvé. V tomto směru se jedná o unikátní projekt, kdy v naší zemi bylo poprvé přiděleno harmonizované evropské číslo (116 006), které je dosud v zemích EU provozováno pouze v šesti státech. Číslo 116 006 přidělil Český telekomunikační úřad svým pravomocným rozhodnutím Bílému kruhu bezpečí 19. 7. 2014.

Hovory na lince 116 006 přijímá tým konzultantů vyškolený v telefonické krizové intervenci a se znalostí problematiky trestných činů a domácího násilí. Převážná většina z nich má vysokoškolské vzdělání a dostatečnou praxi. Specifické odborné znalosti a dovednosti získali v rámci výcviku Bílého kruhu bezpečí. Zárukou vysoké kvality služby je dodržování standardů kvality sociální služby. Nespornou předností je skutečnost, že třetina personálu na lince BKB pracuje od roku 2001 a má proto bohatou praktickou zkušenost.

Spuštění linky 116 006 provází rozsáhlá informační a mediální kampaň. Jsou v ní zobrazeny nejčastější trestné činy, se kterými se BKB u svých klientů setkává: domácí násilí, loupežné přepadení, stalking,  znásilnění, nebezpečné vyhrožování a dopravní nehody s prvky agresivního chování řidičů. Kampaň bezplatným poskytnutím prostoru na inzerci laskavě podpořila Česká televize, Český rozhlas, společnost JCDecaux a vydavatelství Media Master, vydavatel časopisů Týden, Instinkt, Sedmička a další.

Realizaci projektu koordinuje tříčlenný core team složený ze statutární zástupkyně organizace, vedoucího manažera projektu a vedoucího linky 116 006 a projekt je permanentně monitorován vedením Bílého kruhu bezpečí a představenstvem organizace.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Další informace: Dejme (že)nám šanci
Norway grants - Norské granty
Nadace Open Society Fund Praha 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009

© Bílý kruh bezpečí, z.s. / www.bkb.cz

stránky vytvořilo Networm Studio