• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


 • Pomáhat jejím obětem však umíme,

 • již 29 let!

Náhrada škody

Podmínky pro přiznání nároku na náhradu škody způsobené trestným činem jsou v trestním řízení následující:
 

 1. Hradí se majetková  škoda a po novele trestního řádu s účinností od 1.9.2012 lze požadovat i náhradu újmy nemajetkové. O návrhu na náhradu škody rozhoduje soud. . Rozsah a způsob náhrady se řídí předpisy civilního hmotného práva, zejména ustanoveními občanského zákoníku a zákoníku práce.
 2. Musí se jednat o škodu, která byla způsobena trestným činem. Vzniklá škoda tedy musí být v příčinné souvislosti se skutkem, pro který je obviněný stíhán, přičemž naproti tomu na právním posouzení tohoto skutku nezáleží.
 3. Návrh na náhradu škody musí být vždy uplatněn v trestním řízení proti určité osobě. A soud nikdy o návrhu nerozhoduje z úřední povinnosti, což představuje výjimku z jinak platné zásady oficiality.
 4. Návrh na náhradu škody je třeba uplatnit řádně a včas, tj.nejpozději do zahájení dokazování v hlavním líčení, v návrhu musí být uvedeny údaje, z nichž je patrný důvod a alespoň minimální výše nároku na náhradu škody.
 5. O nároku nesmí být již rozhodnuto v občanskoprávním nebo jiném příslušném řízení.
 6. Osobou oprávněnou k náhradě majetkové škody je pouze osoba s právní subjektivitou.

SOUD

rozhodnutí o náhradě škody

 • rozsudkem dle § 121 písm. a),
 • případně trestním příkazem dle § 314f odst.1 písm. e) tr.řádu,
 • vysloví povinnost obžalovanému nahradit poškozenému škodu způsobenou trestným činem (dle ustanovení § 228 odst.1 tr.řádu)
 • nebo poškozeného odkáže na řízení ve věcech občanskoprávních, popřípadě na řízení před jiným příslušným orgánem (dle ustanovení § 229 tr.řádu)

Rozsudek

 • Přiznanou částku v rámci výroku o náhradě škody lze úspěšně proti obviněnému uplatnit teprve tehdy, když se trestní rozsudek, který výrok o náhradě škody obsahuje, stane pravomocným a současně vykonatelným tj. exekučním titulem.
 • Poškozený má možnost požadovat uhrazení škody na odsouzeném ihned a pokud tento svojí povinnost nesplní, poškozený může dát podnět k zahájení exekučního řízení. Příslušný návrh musí adresovat nebo učinit ústně do protokolu u exekučního oddělení toho soudu, který ve věci rozhodl v I.stupni.

Občansko právní řízení

 • Zprostí-i soud obžalovaného obžaloby, odkáže poškozeného na řízení občanskoprávní vždy. Poškozený má právo podat proti té části rozsudku, která se týká náhrady škody odvolání. Nemá právo odvoláním napadat výrok o vině a trestu.
 • Občansko právní řízení, na které je poškozený zpravidla se svými nároky odkázán, je ovládáno zcela jinými zásadami než trestní řízení. Význam má především zásada rovného postavení účastníků (tedy poškozeného a toho, kdo škodu způsobil - pachatele) a zásada dispozitivnosti. Následkem toho že soud projednává a hodnotí pouze návrhy a důkazy předložené účastníky, sám z vlastní iniciativy, na rozdíl od trestního řízení, nejedná a důkazy neopatřuje. Důkazní břemeno leží na poškozeném, on sám musí dokazovat, že mu byla způsobena škoda v určité výši a že ji způsobil pachatel. V praxi je například neřešitelným problémem pro poškozeného již samo zjišťování momentálního bydliště a pracoviště pachatele, což je nezbytnou podmínkou pro vedení řízení.
 • Nový občanský zákoník s účinností od 1.1.2014 upravuje mnohé nároky v oblasti náhrady škody nově. Poradci Bílého kruhu bezpečí vám poradí v rámci osobní konzultace.

Trestní spis sám, případně úředně ověřená část trestního spisu, mohou sloužit jako listinné důkazy v občanskoprávním řízení k náhradě škody.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009