• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


 • Pomáhat jejím obětem však umíme,

 • již 32 let!

Peněžitá pomoc obětem ze strany státu

Stali jste se obětí násilného trestného činu a byli jste zraněni nebo při činu přišel o život Váš blízký příbuzný?
Níže naleznete základní informace o peněžité pomoci státu obětem.

 

 • Kdo může žádat o peněžitou pomoc
 • Jaké ztráty pomáhá peněžitá pomoc zmírnit
 • Na jaké případy se pomoc nevztahuje
 • Co je třeba udělat, abyste peněžitou pomoc získali
 • Kdo se bude Vaší žádostí zabývat
 • Kde můžete získat další informace

1. Kdo může žádat o peněžitou pomoc

Právo žádat peněžitou pomoc na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, mají následující čtyři skupiny obětí:

1. oběť, které bylo v důsledku trestného činu ublíženo na zdraví,

2. oběť, které byla v důsledku trestného činu způsobena těžká újma na zdraví,

3. osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, byla-li rodičem, manželem, registrovaným partnerem, dítětem nebo sourozencem zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti, nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu,

4. oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a dítě, které je obětí trestného činu týrání svěřené osoby.

Ublížením na zdraví se v tomto případě rozumí takový zdravotní stav oběti, který jí znesnadňuje nejméně po dobu tří týdnů obvyklý způsob života a který vyžaduje lékařského ošetření.

Těžkou újmou na zdraví se rozumí jen vážná porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění. Za těchto podmínek je těžkou újmou na zdraví

 • zmrzačení,
 • ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti,
 • ochromení údu,
 • ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí,
 • poškození důležitého orgánu,
 • zohyzdění,
 • vyvolání potratu nebo usmrcení plodu,
 • mučivé útrapy, nebo
 • porucha zdraví trvající nejméně po dobu 6 týdnů.

2. Jaké ztráty pomáhá peněžitá pomoc zmírnit a v jaké výši

Oběti mohou dostat pomoc v souvislosti :

 • s ušlým výdělkem
 • s náklady, které jim vznikly v souvislosti s léčením – např. léky, zdravotní pomůcky, náklady na dopravu v souvislosti s léčením a rehabilitací, přibrání cizí osoby pro pomoc v domácnosti nebo při ošetřování

Pozůstalí po obětech mohou dostat pomoc paušální pomoc.

Pomoc spočívá v jednorázovém poskytnutí peněžité částky k překlenutí zhoršené sociální situace způsobené oběti nebo pozůstalým trestným činem. Peněžitá pomoc se nevztahuje na odškodnění bolesti ani odškodnění hodnoty odcizených věcí nebo peněz.

Jaké výše může pomoc dosáhnout?

1. U ublížení na zdraví buď paušální částkou 10 000 Kč, nebo ve výši odpovídající skutečnému nároku poškozeného, maximálně však do výše 200 000 Kč.

2. U těžkého ublížení na zdraví buď paušální částkou 50 000 Kč, nebo ve výši odpovídající skutečnému nároku poškozeného, maximálně však do výše 200 000 Kč.

Skutečný nárok je nutné doložit, konkrétně např. všechna potvrzení o ušlé ztrátě na výdělku, potvrzení o výdajích a nákladech spojených s léčením. Přitom se odečítají částky, které oběť obdržela z titulu náhrady škody, pokud se tak stalo v době podání žádosti.

3. V případě trestného činu, v jehož důsledku došlo ke smrti, ve výši paušálu 200 000 Kč  (jde-li o sourozence, pak paušál činí 175 000 Kč). Je-li více pozůstalých, bude poskytnuta peněžitá pomoc celkově do maximální výše 600 000 Kč, která se rozdělí podle počtu pozůstalých.

4. U trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a u trestného činu týrání svěřené osoby se hradí náklady psychoterapie a fyzioterapie či jiné odborné pomoci do výše max. 50 000 Kč.

Peněžitá pomoc je nevratná

 

3. Předpoklady pro poskytnutí peněžité pomoci ze strany státu

Peněžitá pomoc se poskytne jen tehdy, pokud nemajetková újma, škoda na zdraví nebo škoda vzniklá v důsledku smrti způsobené trestným činem nebyla plně nahrazena (např. pachatelem, pojišťovnou apod.). Tato podmínka bude zkoumána zpravidla v době rozhodování o žádosti.

Podmínky pro poskytnutí peněžité pomoci, aneb co je třeba udělat, aby byla peněžitá pomoc poskytnuta:

 1. trestný čin neprodleně oznámit Policii ČR;
 2. dát souhlas k trestnímu stíhání pachatele trestného činu v případě, kdy tento souhlas je podmínkou zahájení trestního stíhání;
 3. poskytnout orgánům činným v trestním řízení potřebnou součinnost;
 4. nebýt spoluobviněnou osobou;
 5. písemně a ve stanovené lhůtě podat žádost na Odbor odškodňování Ministerstva spravedlnosti ČR.

4. Jak a kam podat žádost o poskytnutí peněžité pomoci

Žádost je třeba podat ve lhůtě do 2 let ode dne, kdy se oběť dozví o následcích trestného činu, nejpozději však do 5 let od spáchání trestného činu.

Žádost je možné formulovat volně. Musí však vždy obsahovat následující informace:

 1. jméno a příjmení poškozeného, jeho datum narození, bydliště, rodné číslo, kontaktní adresu, případně i telefonní spojení,
 2. označení útvaru Policie ČR nebo jiného orgánu činného v trestním řízení, který o trestném činu vede řízení + poslední rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení,
 3. údaje o škodě a o jejím rozsahu, včetně informace o tom, co už bylo uhrazeno, a o tom, co poškozený učinil k vymáhání škody,
 4. údaje o majetkových a výdělečných poměrech poškozeného,
 5. pokud o peněžitou pomoc žádá pozůstalý, musí též uvést, kolik dalších osob splňuje podmínky pro poskytnutí peněžité pomoci.

Doporučujeme použít dotazník, tedy formulář, který je internetu (www.justice.cz) nebo jej získáte v každé poradně Bílého kruhu bezpečí, kde vám rádi pomůžeme s podáním vaší žádosti a poradíme vám, jak na peněžitou pomoc státu ve vašem konkrétním případě dosáhnout.

Žádost a přílohy zašlete nejlépe doporučeným dopisem na adresu:

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Odbor odškodňování
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Kopii své žádosti a originály potvrzení si pečlivě uschovejte.

 

5. Kdo se bude Vaší žádostí zabývat

Ministerstvo spravedlnosti do tří měsíců od podání žádosti a předložení potřebných dokladů (které si od Vás v případě potřeby může ještě vyžádat) v rámci správního řízení rozhodne, zda pomoc poskytne, nebo žadateli sdělí důvody, pro které pomoc nelze poskytnout.
 

6. Kde můžete získat další informace

Telefonicky na odboru odškodňování MS ČR : 221 997 941

Přehled členských států Rady Evropy, které se připojily k Úmluvě o náhradě škody obětem násilné kriminality, přijaté 24.11.1983 ve Štrasburku:
https://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=116&CM=1&DF=08/03/2011&CL=ENG

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009