• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


 • Pomáhat jejím obětem však umíme,

 • již 32 let!

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK registrovaných sociálních služeb Bílého kruhu bezpečí

 

Ochrana osobních údajů uživatelů sociálních služeb Bílého kruhu bezpečí

Jedním ze základních principů služeb Bílého kruhu bezpečí je princip diskrétnosti. Sdělení osobních údajů uživatele služby není podmínkou poskytnutí služby. Pokud uživatel své osobní údaje sdělí, nejsou v Bílém kruhu bezpečí ověřovány a v souladu s požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je těmto sděleným údajům poskytnuta dostatečná ochrana jak při jejich zpracování, tak i při jejich ukládání. V souladu s ustanovením čl. 13 GDPR poskytovatel služby informuje zájemce o službu a uživatele služby o zpracování osobních údajů.

I. Služba odborné sociální poradenství

II. Služba intervenční centra

III. Služba telefonická krizová pomoc

 

I. Služba odborné sociální poradenství

Posláním sociální služby odborné sociální poradenství Bílého kruhu bezpečí je poskytování komplexní pomoci obětem trestných činů, tedy všem, kteří se cítí být obětí. Služba má předcházet či zmírňovat důsledky sociálního vyloučení uživatelů prostřednictvím sociálně právního poradenství, základního a specializovaného právního poradenství, psychologické pomoci a dalších doplňkových služeb.

Cíle:
Cílem je podpora rozvoje samostatného rozhodování uživatelů, překonání traumatu spojeného s trestným činem a jeho následky, jejich motivace k aktivitě a posilování schopnosti znovu se začlenit do společnosti a běžného způsobu života.

Popis jednotlivých cílů:

 • Mapování aktuálních potřeb uživatelů.
 • Uplatnění práv poškozených, svědků a pozůstalých po obětech zejména v trestním řízení včetně pomoci při podání žádosti o peněžitou pomoc státu a podpora při účasti na procesních úkonech.
 • Stabilizace psychického stavu a sociální situace uživatelů (pomoc při zajištění a zvýšení pocitu bezpečí prostřednictvím informací, rad a psychologické pomoci).
 • Pomoc uživatelům při řešení jejich krizové životní situace a při navracení se k původnímu způsobu života, podpora v komunikaci s institucemi (policie, soud, veřejná správa a další) a jejich sociálním okolí.
 • Aktivizace uživatelů směřující k realizaci dalších kroků vedoucích k vyřešení jejich situace vlastními silami, s využitím jejich přirozeného sociálního prostředí (např. rodina, přátelé aj.) a sítě místních a regionálních institucí.
 • Zvyšování informovanosti laické i odborné veřejnosti o problematice obětí trestných činů (zejména prostřednictvím přednáškové a publikační činnosti, účasti na konferencích, mediálních výstupů, mezioborových setkání atd.).
 • Podávání legislativních návrhů směřujících k naplňování práv a zlepšení postavení obětí, svědků a pozůstalých po obětech trestných činů.
 • Prohlubování a upevňování mezioborové spolupráce zejména se státními institucemi ve prospěch uživatelů.

Cílová skupina (okruh osob, pro které je služba určena a pro které určena není):

Cílová skupina:

 •   oběti trestné činnosti
 •   oběti domácího násilí
 •   oběti obchodování s lidmi
 •   každá osoba, která se cítí být obětí trestné činnosti (dle zák. č. 45/2013, o obětech trestných činů)

Dále je služba určena i pro svědky, pozůstalé po obětech a osoby blízké obětem, které jsou trestným činem emocionálně zasaženy, mají postavení v trestním řízení a mohou uplatňovat své nároky vůči pachateli a státu.

Věková struktura cílové skupiny:
bez omezení věku

Služba není určena pro:
zájemce, kteří nepatří do cílové skupiny
pachatele trestné činnosti

 

Zásady poskytování sociální služby:

 • Respekt. Poskytovatel při kontaktu s uživateli respektuje jejich individualitu, důstojnost a potřeby bez ohledu na jejich původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení.
 • Autonomie. Poskytovatel neposuzuje a nehodnotí cíle, záměry a rozhodnutí uživatele služby, ale informuje ho o možnostech a důsledcích jeho svobodného rozhodnutí.
 • Bezplatnost. Služba OSP BKB je ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, poskytována bezplatně.
 • Anonymita. Zájemce o službu, či uživatel má právo čerpat službu anonymně (vyjma zákonné povinnosti oznámit / překazit trestný čin – dále rozvedeno v „mlčenlivosti“).
 • Mlčenlivost. Poskytovatel je vázán mlčenlivostí, tj. bez souhlasu uživatele neposkytuje údaje třetím osobám. Výjimkou je plnění oznamovacích povinností dle příslušných ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění a dle příslušných ustanovení zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, a poskytování údajů o průběhu poskytované služby v rámci trestního řízení, kdy si tyto údaje vyžádají orgány činné v trestním řízení (postup je upraven v instrukční kartě k oznamovací povinnosti).
 • Dobrovolnost. Služba je uživatelům poskytována pouze po vyjádření jasného projevu vůle čerpat službu OSP.
 • Profesionalita. Službu poskytují zaměstnanci a poradci, kteří splňují kvalifikační předpoklady pro poskytování dané služby dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., v platném znění. Zaměstnanci a poradci prohlubují svoji kvalifikaci dalším vzděláváním, účastí na supervizích, intervizích atp.
 • Individuální a motivující přístup. Schopnost rozpoznávat potřeby konkrétního jedince a těmito se řídit, vždy dodržovat individuální přístup k jednotlivým uživatelům a jejich potřebám. Služba je poskytována v souladu s osobními cíli daného uživatele.
 • Provázanost s jinými sociálními službami a dalšími institucemi v regionu napříč obory.
 • Dostupnost sociální služby. Služba OSP je dosažitelná po celém území České republiky prostřednictvím sítě poraden a Centrály BKB. Časová dostupnost jednotlivých pracovišť je vyspecifikována na www.bkb.cz – úvodní strana.

Místa poskytování sociální služby odborné sociální poradenství:
Služba je realizována ambulantní a terénní formou.
Adresy a kontakty: https://www.bkb.cz/kontakt/ceska-republika/

Platnost od: 1. 11. 2016
Schválila: Petra Vitoušová, statutární zástupkyně Bílého kruhu bezpečí

 

II. Služba intervenční centra

POSLÁNÍ SLUŽBY IC:

Posláním IC je činnost zaměřená na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím.

CÍL SLUŽBY IC:

• pomoci uživateli vyřešit svou krizovou životní situaci a vrátit se k běžnému způsobu života;
• podporovat uživatele služby, aby byli sami schopni situaci vyřešit a aby využívali své přirozené sociální prostředí (rodina, přátelé, spolupracovníci) a síť místních a regionálních institucí.

CÍLOVÁ SKUPINA uživatelů služby IC:

• osoby ohrožené domácím násilím v případech, kdy Policie ČR vykáže násilnou osobu ze společného obydlí;
• osoby ohrožené domácím násilím, které se na IC obrátí z vlastního rozhodnutí;
• osoby ohrožené domácím násilím v případech, o kterých se IC věrohodně dozví;
• osoby, které jsou svědky domácího násilí, jež je pácháno v jejich okolí (v rodině, sousedství, zaměstnání apod.);
• osoby ohrožené nebezpečným pronásledováním, kterému předcházelo domácí násilí;
• všechny uvedené osoby ve věkové kategorii od 16 let.

CÍLOVOU SKUPINOU uživatelů služby IC NEJSOU:

• osoby násilné, které byly rozhodnutím Policie ČR vykázány ze společného obydlí;
• osoby ohrožené domácím násilím mladší 16 let;
• další osoby, které nejsou ohroženy domácím násilím.

SLUŽBA IC OBSAHUJE tyto základní činnosti:

• sociálně terapeutické činnosti;
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;
• osobám ohroženým je také zprostředkována následná pomoc (sociální, psychologické, právní povahy, a případně zprostředkování ubytování v azylových domech).

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE:

Součástí služby IC je také zákonná povinnost zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi IC a institucemi, které poskytují další pomoc osobám ohroženým, jako jsou orgány sociálně-právní ochrany dětí, obce, útvary Policie České republiky a obecní policie, jakož i ostatní orgány veřejné správy, další poskytovatelé sociálních služeb a neziskové organizace. IC plní funkci koordinátora této spolupráce a aktivizuje vznik a podporuje činnost interdisciplinárních týmů na úrovni jednotlivých měst a regionů Moravskoslezského kraje. Členy těchto týmů jsou odborní pracovníci jednotlivých institucí zainteresovaných na řešení případů domácího násilí. Cílem a posláním interdisciplinární spolupráce je vytvořit kvalitní systém pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím v Moravskoslezském kraji.

FORMY poskytované služby IC:

• AMBULANTNÍ SLUŽBA: služba IC je poskytována ve formě konzultací s osobou ohroženou v poradně IC, a to každý všední den dle konzultačních hodin.
• TERÉNNÍ SLUŽBA: služba IC je poskytována formou výjezdu pracovníků IC do místa pobytu osoby ohrožené, a to každý všední den dle konzultačních hodin. Tato služba je vzhledem k personálnímu složení týmu IC poskytována pouze ve specifických případech, definovaných v Provozním řádu pracoviště.

REŽIM poskytované služby IC:

Uživatelé využívají služeb IC ve dvou různých režimech, a tím je režim VYKÁZÁNÍ a režim NÍZKOPRÁH. Tyto režimy se liší především způsobem prvního kontaktu IC s osobou ohroženou domácím násilím. V režimu NÍZKOPRÁH kontaktuje službu IC ohrožená osoba z vlastní potřeby, v režimu VYKÁZÁNÍ kontaktuje osobu ohroženou pracovník IC a nabízí možnost využití služeb IC.

ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ služby IC:

• BEZPLATNOST: uživatel za využití služby IC neplatí.
• DISKRÉTNOST: uživatel má právo vystupovat v IC anonymně, IC zachovává důvěrnost sdělených informací, pracovníci IC jsou zavázáni mlčenlivostí, bez souhlasu uživatele nesmí být poskytnuty jakékoli osobní a citlivé údaje o uživateli mimo IC, výjimku tvoří pouze situace, kde by byl pracovník IC trestně odpovědný v případě neoznámení nebo nepřekažení trestného činu.
• NESTRANNOST: služba IC je poskytována uživateli bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, barvu pleti, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální postavení, náboženské a politické přesvědčení nebo pohlaví; při kontaktu s uživatelem se pracovníci IC chovají způsobem, který vede u uživatele k pocitu přijetí a vlastní hodnoty; služba IC je poskytovaná nestranně (tj. bez hodnocení), není ovlivněna osobními názory a zájmy pracovníků IC, vždy je respektováno právo na svobodné rozhodnutí uživatele a riziko z rozhodnutí vyplývající; uživatel je podporován v samostatnosti při rozhodování, hledání možností řešení, naplňování osobních cílů a při posilování svých kompetencí.
• INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE: koordinací interdisciplinární spolupráce s institucemi v regionu, vytvářením a koordinací interdisciplinárních týmů usiluje IC o stálé zvyšování kvality sítě sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím násilím.

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ služby IC:

Intervenční centrum Ostrava
Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
tel.: 739 449 275
e-mail.: ic.ostrava@bkb.cz
www.bkb.cz, www.domacinasili.cz

Kontaktní místo Opava                                                                                                   
Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava                                                                                           
tel.: 739 449 275
e-mail.: ic.ostrava@bkb.cz

Kontaktní místo Nový Jičín                                                                                               
Sokolovská 617/9, 741 01 Nový Jičín                                                                                               
tel.: 739 449 275
e-mail.: ic.ostrava@bkb.cz

INTERVENČNÍ CENTRUM OSTRAVA:
Intervenční centrum Ostrava (dále jen IC) je jedním z dvanácti pracovišť Bílého kruhu bezpečí, které od 1. 1. 2007 poskytuje sociální službu "intervenční centra" dle § 60a) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Své služby poskytuje na území Moravskoslezského kraje, především v regionech Ostrava, Opava a Nový Jičín, zahrnující cca 600 000 obyvatel. Ve své činnosti prakticky navazuje na DONA Centrum, které v letech 2003-2006 velmi úspěšně působilo v rámci ostravské pobočky Bílého kruhu bezpečí jako specializovaná poradna pro osoby ohrožené domácím násilím a které se podílelo na vytvoření a realizaci pilotního projektu interdisciplinární spolupráce při řešení případů domácího násilí na komunitní úrovni.

Platnost od: 1. 11. 2016
Aktualizace: 1. 12. 2020
Schválila: Petra Vitoušová, statutární zástupkyně Bílého kruhu bezpečí

 

III. Služba telefonická krizová pomoc

POSLÁNÍM SLUŽBY telefonická krizová pomoc je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, v ohrožení zdraví nebo života, a to v důsledku domácího násilí nebo trestného činu, kterou nemohou řešit vlastními silami.

Služba telefonická krizová pomoc je poskytována nonstop prostřednictvím DONA linky, Linky 116 006 (poskytována bezplatně) a Linky Centrála BKB. Služba telefonická krizová pomoc nabízí osobám ohroženým domácím násilím, obětem trestných činů a jejich blízkým, pozůstalým po obětech trestných činů a svědkům:

 • možnost diskrétního rozhovoru s naslouchajícím odborníkem v době, kterou si sami zvolí za vhodnou a bezpečnou,
 • dostatek času pro rozhovor, a to i opakovaně,
 • kvalifikované a srozumitelné návrhy na řešení situace,
 • morální podporu,
 • zprostředkování kontaktů na navazující služby.

CÍL SLUŽBY  telefonická krizová pomoc:

 • stabilizovat psychický a emocionální stav uživatele, snížit riziko, že se jeho krize, vyvolaná viktimizací nebo ohrožením domácím násilím, bude prohlubovat;
 • podněcovat vlastní zdroje uživatele s perspektivou blízké budoucnosti a nasměrovat jej na možná řešení situace.

CÍLOVÁ SKUPINA služby telefonická krizová pomoc:

 • oběti trestné činnosti,
 • osoby ohrožené domácím násilím.

Služba je rovněž určena i pro svědky, pozůstalé po obětech a osoby blízké obětem, které jsou trestným činem zasaženy, mají postavení v trestním řízení a mohou uplatňovat své nároky vůči pachateli a státu. Služba je poskytována i těm, kteří se cítí být obětí trestného činu do doby, než se ukáže, že tomu tak není.

VĚKOVÁ STRUKTURA cílové skupiny:

 • všechny osoby ve věku od 6 let

ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ služby telefonická krizová pomoc:

 • zásada okamžité dostupnosti a bezbariérovosti,
 • zásada práva anonymity uživatele,
 • zásada zachování mlčenlivosti,
 • zásada bezpečného prostředí,
 • zásada zachování neutrality,
 • zásada kvalifikovanosti a pravidelné supervize odborného týmu.

MÍSTA POSKYTOVÁNÍ služby telefonická krizová pomoc:

Služba telefonická krizová pomoc je realizována na pracovišti s utajenou adresou v nepřetržitém provozu. Služba je poskytována na číslech:

116 006 ~ Linka pomoci obětem trestných činů a domácího násilí

251 511 313 ~ DONA linka, nonstop telefonická krizová pomoc osobám ohroženým domácím násilím a obětem trestných činů

257 317 110 ~ Centrála Bílého kruhu bezpečí, z. s., nonstop telefonická krizová pomoc obětem a svědkům trestných činů, pozůstalým po obětech

MOŽNOST PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Vzhledem k charakteru sociální služby a skutečnosti, že se jedná o terénní službu poskytovanou na přechodnou dobu, jsou podmínky pro podání stížnosti uvedeny v tomto Veřejném závazku, který je veřejně přístupný na webových stránkách BKB.

 • Zájemce o sociální službu telefonická krizová pomoc či její uživatel má právo podat stížnost v případě své nespokojenosti s prací či postupy Linek, které službu poskytují.
 • Podat stížnost je možné písemně provozovateli Linek (tj. na adresu Centrály Bílého kruhu bezpečí, U Trojice 2, 150 00 Praha 5 nebo na e-mail: centrala.praha@bkb.cz).
 • Vedoucí provozovatele Linek je povinen každou stížnost prošetřit a o závažných stížnostech informovat představenstvo Bílého kruhu bezpečí, z. s. Výsledky oprávněných stížností jsou projednány v rámci pracovních týmů s cílem zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.
 • Stížnost musí být příslušnými osobami vyřízena v přiměřené době (do 30 dnů).
 • Stěžovatel je o vyřízení své stížnosti písemně vyrozuměn na adresu, kterou uvedl při podání stížnosti.
 • O přijatých stížnostech a jejich vyřízení je vedena evidence.

 

Platnost od: 1. 11. 2016 
Schválila: Petra Vitoušová, statutární zástupkyně Bílého kruhu bezpečí

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009