• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Stanovy

S T A N O V Y
Bílého kruhu bezpečí, z. s.


Článek 1
1. Název spolku je Bílý kruh bezpečí, z. s.
Spolek může používat i zkratku svého názvu BKB.
2. Bílý kruh bezpečí je nepolitický humanitární spolek s působností v České republice, jehož účelem je pomoc obětem trestné činnosti a prevence trestné činnosti.
3. Sídlem spolku je Praha 5, U Trojice 1042/2.

Článek 2
Předmětem činnosti Bílého kruhu bezpečí je zejména:
- materiální a morální pomoc obětem trestné činnosti,
- zlepšení právního postavení osob poškozených trestnou činností,
- zvýšení informovanosti obyvatelstva i státních orgánů o problémech obětí trestné činnosti,
- zvýšení informovanosti o možnostech a prostředcích prevence trestné činnosti, zejména o zásadách chování, které snižují riziko stát se obětí trestného činu,
- spolupráce s národními i mezinárodními organizacemi zabývajícími se pomocí obětem trestné činnosti a prevencí kriminality,
- založení a správa nadace na pomoc obětem trestné činnosti.

Článek 3
Způsoby uskutečnění činnosti BKB jsou zejména:
- bezprostřední morální, psychologická, právní a finanční pomoc obětem v síti poraden BKB, vykonávaná bez nároku na odměnu, diskrétně a na odborné úrovni,
- zprostředkování lékařské, psychoterapeutické, právní a jiné pomoci a služeb obětem kriminality,
- konání přednášek, seminářů, kongresů a jiných akcí, publikační činnost a vystupování v masmédiích zaměřené na zvýšení právní výchovy a informovanosti ve smyslu čl. 2,
- vydávání vlastních informačních materiálů ve smyslu čl. 2,
- rozbory současné právní úpravy a vykonávání nátlaku na zákonodárné orgány s cílem zlepšit práva poškozeného v trestním řízení a v systému náhrady škody.

Článek 4
1. Členy BKB mohou být:
- osoby fyzické, tj. jednotliví občané,
- osoby právnické.

2. Členství vzniká podáním písemné přihlášky u představenstva BKB a zaplacením členského příspěvku. Přijmout nového člena je zplnomocněn i regionální jednatel, musí to však neprodleně oznámit představenstvu, které je oprávněno v odůvodněných případech toto jeho rozhodnutí do 30 dnů zrušit.
Důvodem nepřijetí může být zejména odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin u fyzické osoby a takové zaměření činnosti právnické osoby, které je v rozporu s posláním a cíli BKB. Člen BKB je zapsán do listiny členů    a fyzické osoby obdrží členský průkaz.

3. Práva a povinnosti členů BKB jsou zejména:
- být informován o činnosti spolku,
- podílet se podle svých možností na činnosti spolku a přispívat k realizaci jeho cílů,
- pomáhat podle svých sil, možností a schopností obětem a osobám ohroženým trestnou činností,
- účastnit se valné hromady členů a hlasovat,
- volit a být volen do orgánů spolku,
- plnit své finanční závazky vůči spolku.

4. Členství zaniká vystoupením, smrtí občana či zánikem právnické osoby, nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn, a zrušením členství představenstvem. Představenstvo BKB může zrušit členství osobě, která svojí činností závažným způsobem porušila stanovy nebo dobré jméno BKB na veřejnosti.

5. Představenstvo BKB může udělit čestné členství BKB fyzické či právnické osobě, která se svou činností výrazně zasadila ve prospěch cílů BKB. Čestní členové jsou osvobozeni od placení členských příspěvků.

Článek 5
1. Orgány BKB jsou:
- Valná hromada
- Představenstvo

2. Valná hromada je shromážděním všech členů, resp. všech jimi zvolených delegátů. Je svolávána prezidentem spolku minimálně jednou za rok. Prezident je povinen svolat valnou hromadu vždy, když o to požádá alespoň třetina členů, a to do třiceti dnů od doručení podnětu. Nestane-li se tak, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady na náklady spolku sám.
3. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů (delegátů). Není-li tomu tak, je prezident povinen počkat se začátkem valné hromady, nejvýše však 30 minut. Po uplynutí tohoto limitu se valná hromada stává bez dalšího usnášeníschopnou.

4. K pravomocím valné hromady patří zejména:
- schválení zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření spolku za uplynulé období,
- volba představenstva,
- změna stanov,
- stanovení výše ročního členského příspěvku,
- schválení návrhů, které byly na valné hromadě projednávány,
- rozhodnutí o zrušení spolku.

5. Všichni členové mají právo dávat návrhy, aby určité body byly zařazeny na pořad jednání. Návrh je potřeba podat písemně        u představenstva 14 dní před konáním valné hromady. Představenstvo může zmeškání této lhůty prominout.

6. Revizor nesmí být členem představenstva spolku. Revizi hospodaření provádí jednou za rok a podává o ní zprávu valné hromadě.

7. K usnesení valné hromady je třeba nadpoloviční většiny přítomných. Změna stanov, stanovení výše ročního příspěvku, vyloučení člena a rozhodnutí o zrušení spolku potřebuje ke svému schválení dvoutřetinovou většinu hlasů přítomných.

Článek 6
1. Představenstvo spolku tvoří 7 až 11 členů. Je statutárním orgánem spolku a rozhoduje o všech věcech, které nejsou výslovně vyhrazeny jiným orgánům spolku.

2. Představenstvo volí ze svého středu prezidenta a dva viceprezidenty.

3. Zastupování spolku navenek náleží prezidentovi a každému z viceprezidentů.

4. Představenstvo je usnášeníschopné, když je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí představenstva jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných, při rovnosti hlasů má prezident spolku rozhodující hlas.

5. Zanikne-li členství člena představenstva spolku nebo abdikuje-li člen představenstva na svoji funkci, může představenstvo kooptovat náhradníka bez souhlasu valné hromady pro činnost představenstva do příští valné hromady.

6. K zajišťování činnosti spolku je představenstvo oprávněno zřídit placený sekretariát.

Článek 7
1. S cílem přiblížit co nejvíce pomoc BKB obětem trestných činů buduje spolek síť regionálních poboček.

2. Regionální pobočka vznikne v místě, kde je iniciativní skupina členů BKB schopna zajistit pravidelný chod poradny pro oběti trestných činů. Na návrh iniciativní skupiny regionu představenstvo spolku zřizuje regionální pobočku, potvrzuje její sídlo, jednatele pobočky a oprávnění užívat název a ochrannou známku BKB.

3. Jednatel pobočky je oprávněn jednat jménem BKB v místních záležitostech, organizuje činnost regionální pobočky a je za ni vůči představenstvu a valné hromadě odpovědný. Není-li jednatel současně členem představenstva, má právo se zúčastňovat zasedání představenstva s hlasem poradním. Jednatel předkládá představenstvu zaměření činnosti regionální pobočky na další rok a hodnocení minulého období.

4. Představenstvo poskytuje v souladu s čl. 7 stanov jednateli pobočky finanční a materiálovou zálohu na běžnou činnost a podporu aktivit regionální pobočky. Regionální pobočka má právo obdržet prostředky, které sama získá, na konkrétní aktivitu regionální pobočky, a to podle zpracovaného projektu konkrétní aktivity.

5. Regionální pobočka zaniká rozhodnutím představenstva v případě návrhu jednatele regionální pobočky, zastavení činnosti poradny nebo v případě závažného porušení stanov a principů činnosti BKB regionální pobočkou.

Článek 8
1. Zdrojem majetku spolku jsou:
- členské příspěvky
- dary, subvence, atd.
- prostředky získané vlastní činností spolku.

2. Hospodaření s finančními prostředky spolku náleží představenstvu BKB. Představenstvo je povinno dbát na to, aby byly prostředky použity výlučně pro dobro obětí trestné činnosti a rozkvět spolku. Představenstvo je povinno hospodařit podle příslušných právních předpisů a zprávu o hospodaření předkládat valné hromadě.

Článek 9
1. Spolek zaniká
- usnesením valné hromady
- z důvodů stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.                    


Stanovy schváleny VH BKB, Vílanec, 24.5.2014

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009