• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Povinnost oznámit nebo překazit trestný čin vzniká každému občanovi, pokud na základě informací  hodnověrně zjistí (přesněji řečeno vznikne důvodná obava), že:

a)       je připravován či stále páchán některý z trestných činů uvedených v § 367 TZ (zejm. vražda, těžké ublížení na zdraví, zabití, obchodování s lidmi, zbavení osobní svobody, zneužití dítěte k výrobě pornografie, loupeže, znásilnění, pohlavního zneužití, týrání svěřené osoby, přijetí úplatku, podplacení atd.) – v takových případech vzniká tzv. povinnost překazit. To znamená učinit taková opatření, aby čin nemohl být spáchán nebo nemohl být dále páchán.

b)       již byl spáchán některý z trestných činů uvedených v § 368 TZ (zejm. vražda, těžké ublížení na zdraví, obchodování s lidmi, zbavení osobní svobody, zneužití dítěte k výrobě pornografie, týrání svěřené osoby, přijetí úplatku, podplacení) – vzniká tzv. povinnost oznámit. To znamená bezodkladně kontaktovat policii nebo státní zastupitelství podle místa spáchání trestného činu a čin oznámit (telefonicky, osobně).

Kdo spáchá tyto činy není trestný, nemohl - li  překazit nebo oznámit, aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závazné újmy nebo trestního stíhání.

Z povinnosti oznámit trestný čin jsou ze zákona uděleny výjimky 

  • pro advokáta, nebo jeho zaměstnance, který se o činu dozvěděl v souvislosti se svou praxí, 
  • pro duchovního registrované církve v souvislosti se zpovědním tajemstvím
  • a pro osobu poskytující pomoc obětem trestných činů u trestného činu obchodování s lidmi (paragraf 168/2) a u trestného činu zbavení osobní svobody (paragraf 170). 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009