• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


 • Pomáhat jejím obětem však umíme,

 • již 32 let!

Projektová činnost

Přímá pomoc obětem, svědkům a pozůstalým po obětech kriminality (1991 – dosud)

Bílý kruh bezpečí poskytuje prostřednictvím svých 12 pracovišť v 9 krajích ČR komplexní viktimologickou intervenci obětem a svědkům trestných činů. Služba je odborná, bezplatná a diskrétní. Osobní kontakt zajišťuje vždy dvojice poradců, právník a psycholog. Pro Bílý kruh bezpečí pracuje 322 právníků a psychologů na bázi dobrovolnické práce.

Služba pro oběti je kombinací odborného sociálního poradenství a dalších základních sociálních služeb  (psychoterapie, doprovody k procesním úkonům, víkendové psychorekondiční pobyty, výjezdy do nemocnice ke zraněným obětem, do místa bydliště pozůstalých, přeshraniční pomoc). V rámci doplňkových služeb zprostředkuje Bílý kruh bezpečí v mimořádných případech okamžitou peněžitou pomoc z nadačních fondů jiných subjektů.

Pobočky Bílého kruhu bezpečí sídlí v Brně, Českých Budějovicích, Jihlavě, Liberci, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni a v Praze.

Video, které vám představí 30 let činnosti Bílého kruhu bezpečí, můžete shlédnout zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=TOWd6djwGAY

Školicí a vzdělávací aktivity

Bílý kruh bezpečí je školicím akreditovaným střediskem (akreditace MPSV ČR, registrace MV ČR – odbor vzdělávání) se zaměřením na zlepšování výkonu spravedlnosti v praxi. Cílovými skupinami jsou: policisté, soudci, státní zástupci, soudní znalci, advokáti, sociální pracovníci, zdravotníci, studenti VŠ.
Lektoři Bílého kruhu bezpečí pravidelně přednášejí na Justiční akademii v Praze a v Kroměříži, na Policejní akademii v Praze, na fakultě humanitních studií FF UK. Bílý kruh bezpečí má širokou nabídku výcviků a přednášek, je pravidelným školitelem policejních pedagogů, metodiků a lektorů.
Mezi častá témata přednášek a výcviků patří: Práva poškozeného v trestním řízení, Náhrada škody a peněžitá pomoc státu, Dopad trestného činu na oběť, Prevence sekundární viktimizace, Zákon na ochranu před domácím násilím, Pomoc osobám ohroženým domácím násilím, Stalking.

Publikační a osvětová činnost

Bílý kruh bezpečí vydává od roku 1991 vlastní periodikum, Zpravodaj BKB (čtvrtletník, 38 stran, distribuovaný do základní sítě knihoven, médií, do obou komor Parlamentu ČR). Bohatá je ediční činnost zaměřená na oběti a svědky, Bílý kruh bezpečí vydává zejména brožury a letáky, ale také plakáty a samolepky (Svědek u soudu, Náhrada škody, Pomoc obětem znásilnění, Práva poškozeného, Trauma oběti trestného činu aj.).


V nakladatelství Grada vyšla v roce 2007 publikace autorů Bílého kruhu bezpečí Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů, v roce 2006 vyšla knížka "Bílý kruh bezpečí - 15 let pomáhá obětem kriminality", Ministerstvo vnitra vydalo za velkého přispění autorů Bílého kruhu bezpečí publikaci Oběti a novináři.

      


Bílý kruh bezpečí realizoval několik významných kampaní, v roce 2001 kampaň v celé ČR zaměřenou na existenci domácího násilí, v roce 2007 na přijetí zákona č. 135/2006 Sb. a na institut vykázání, koncem roku 2009 kampaň zaměřenou na oběti latentní kriminality nazvanou „Řešte své problémy včas a cestou práva“.

Kampaň BKB v roce 2007 a kampaň BKB v roce 2009.


Legislativní a expertní činnost

Bílý kruh bezpečí podal řadu podnětů k zákonodárným iniciativám (novela trestního zákona § 241, § 215a; novela trestního řádu § 44a aj.), významným způsobem spolupracoval mj. na přípravě:

 • zákona č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím,
 • zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti,
 • zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.

V rámci organizačních opatření BKB navrhl a prosadil zavádění oddělených čekáren pro svědky obžaloby u soudů v České republice.
V rámci své expertní činnosti BKB získal diagnostickou metodu SARA DN a adaptoval ji se souhlasem držitelů licence pro použití v České republice. Tuto metodu předal k využívání Policii České republiky.
Bílý kruh bezpečí je od roku 1996 plnoprávným členem nadnárodní organizace Victim Support Europe (dříve The European Forum for Victim Services), aktivně spolupracuje na tvorbě projektů, standardů, výzkumech, kontrole implementace a podkladech pro Rámcová rozhodnutí R EU v oblasti zacházení s obětmi trestných činů v EU.
V roce 2008 se aktivně podílel na evropské konferenci konané v rámci předsednictví ČR v EU, která se konala v Praze a byla zaměřena na pomoc zranitelným obětem kriminality v EU.

 

"Anděl" - cena Bílého kruhu bezpečí, z.s.

Jako Cena Bílého kruhu bezpečí (dále jen BKB) je od roku 2001 udělována z rozhodnutí představenstva BKB dřevěná plastika „Anděl“ autora Michala Hejmovského.

Smyslem udělování Cen BKB je:

 • obracet pozornost veřejnosti k aktuální situaci obětí trestných činů v naší zemi;
 • probouzet respekt společnosti k právům obětí;
 • propagovat (zviditelňovat) účinné formy odborné i laické pomoci obětem a prevence kriminality;
 • veřejně podporovat a oceňovat takový přístup k obětem a takový výkon spravedlnosti v praxi, který zohledňuje osobní situaci obětí a pozůstalých po obětech, respektuje jejich práva a jejich důstojnost;
 • oceňovat prosazení takových změn zákona, interních pokynů, organizačních opatření, která zlepší postavení poškozených v trestním řízení.

Kriteria pro udělení Ceny BKB:

 • Mimořádný čin nebo lidská pomoc oběti trestného činu překračující rámec běžných povinností a zvyklostí.
 • Udílení Ceny BKB není omezeno žádnou profesí, pohlavím, věkem, národností ani státní příslušností. Příjemcem Ceny BKB může být i právnická osoba.
 • Cenu BKB nelze udělit stávajícímu členovi představenstva BKB.

Nominace kandidátů na udělení Ceny BKB:
Členové představenstva, členové BKB a klienti poraden, kdokoliv z veřejnosti bez omezení. Nominace se nevyhlašují veřejně.

Kdo schvaluje udělení Ceny BKB:
Představenstvo BKB. Podmínkou udělení Ceny BKB je souhlas navrženého na Cenu BKB se zveřejněním jeho jména a důvodu, proč mu byla cenu udělena. V případě nesouhlasu s publicitou, dostane Cenu BKB další v pořadí z navržených kandidátů.
 

Projektová činnost

Bílý kruh bezpečí realizoval řadu vlastních projektů a podílel se úspěšně na mnoha mezinárodních projektech.

Významné projekty Bílého kruhu bezpečí:

1998 až dosud

společný projekt s Nadačním fondem Filipa Venclíka dosud umožnil poskytnut okamžitou pomoc obětem a pozůstalým v celkové hodnotě více než jeden milion korun;

2001

projekt „Porovnání právních norem, postupů sociálně právní povahy a systémového přístupu k řešení domácího násilí ve vybraných evropských zemích (U.K., Nizozemí, Finsko)“, vydána publikace – podpořeno Open Society Fund;

2001 - 2006

projekt „Domácí násilí – nová legislativa a nová praxe v ČR“ – podpořeno Philip Morris ČR, ESF a vládou ČR;

2002

projekt Kormidlo – vzdělávání pracovníků Azylových domů v ČR – podpořeno Kraft Foods ČR;

2003 - 2005

projekt CEET „Podpora institucionálního rozvoje NNO“ – podpořeno Nadací VIA;

2005

mezinárodní projekt ASTREIA (partnerské organizace ČR, Portugalsko, Maďarsko a SR), vzdělávání soudců – podpořeno z prostředků EU;
mezinárodní projekt DAPHNE II: PANDORA „Analýza legislativy a dobré praxe v oblasti reakce na domácí násilí v jednotlivých zemích“ (partnerské organizace ČR, Portugalsko, Španělsko, Maďarsko a SR) – podpořeno z prostředků EU;

2005 - 2007

rozsáhlý vlastní projekt podpořený z prostředků Evropských sociálních fondů - projekt Hráz (závěrečná zpráva je přiložena). V rámci tohoto projektu byl mj. vytvořen lektorský fond pro řešení incidentů domácího násilí, který je používán dodnes v celé ČR, vydány manuály, adaptována metoda SARA DN;

2006

mezinárodní projekt DAPHNE II „Pomoc obětem sexuálního násilí“ (partnerské organizace ČR, Severní Irsko, Anglie) – podpořen z prostředků EU, výstupem byly metodika, standardy, školení a kampaň;
projekty PHARE 2003 RLZ „Interdisciplinární spolupráce při pomoci obětem domácího násilí“ a „Diseminace zkušeností z Centrály Bílého kruhu bezpečí do regionálních poraden v ČR“ – podpořeno z Evropských fondů;

2006 - 2008

Projekt MUSAS II - děti jako oběti a svědci trestných činů
V rámci projektu MUSAS II vznikl komplexní vzdělávací program zaměřený na podporu mladistvých a dětských obětí trestných činů. Program zahrnuje například reakce dětí a mladistvých na šok, okolnosti trestného činu, právní rámec a nezbytné dovednosti pro poskytování pomoci dětským a mladistvým obětem. Projekt MUSAS II je financován Evropskou komisí v rámci programu Leonardo da Vinci. Projekt MUSAS II byl realizován v Belgii, České republice, Finsku, Nizozemí, Portugalsku, Slovensku a Švédsku. Partnerem a realizátorem projektu za Českou republiku byl Bílý kruh bezpečí.;

2007 - 2009

Projekt Victims In Europe - mezinárodní projekt mapuje implementaci Rámcového rozhodnutí o postavení obětí v trestním řízení (2001/220/JAI) v zemích EU. Projekt koordinuje portugalská organizace pro pomoc obětem trestných činů APAV, členy expertní skupiny jsou Victim Support Europe, INTERVICT (Nizozemí), Bílý kruh bezpečí (ČR), Weisser Ring (Německo), Victim Support (Malta). Partnery má projekt ve 12 evropských organizacích, konkrétně: Fehér Gyuru Közhasznu Egyesület (Maďarsko), Victim Support Scotland (Skotsko), BOJ (Švédsko), Victim Support Northern Ireland (Severní Irsko), Steunpunt Algemeen Welzijswerk (Belgie), Pomoc obetiam násilia (Slovensko), Weisser Ring (Rakousko), Support victim of crime and combating corruption foundation (Bulharsko), INAVEM (Francie), Slachtofferhulp Nederland (Nizozemí), Victim Support England and Wales (Anglie a Wales) a Victimology society of Serbia (Srbsko). Projekt byl finančně podpořen Evropskou komisí. Více informací naleznete na stránkách projektu: https://www.apav.pt/vine/

2008 - 2009

Vlastní projekt „Nejste na to sami!“ zaměřený na pomoc zranitelným obětem kriminality (oběti znásilnění, dětské oběti, pozůstalí, oběti stalkingu, rodiny pohřešující blízkou osobu), výstupem byly výcviky policistů, instrukční karty pro první kontakt se zranitelnou obětí – podpořeno Diplomatic Spouses Association CR.

2010

Vlastní projekt: "Viktimologická a právní osvěta s dopadem na snížení latence kriminality a pomoc obětem trestných činů v České republice" (Nadace Hugo Grotius)

2011 - 2013

Projekt INFOVICTIMS - mezinárodní projekt podpořený grantem EU má za cíl zvýšení informovanosti obětí o jejich právech a postavení v systému trestního soudnictví. Projekt se během 24 měsíců bude testovat v Portugalsku, Švédsku, České republice a v Rakousku. Projekt se zaměřuje na dvě cílové skupiny: na oběti trestných činů a na soudní a policejní orgány.


1.1.2013 – 30.6.2015

Projekt „KRUH bezpečí zvlášť zranitelným obětem trestných činů“, financovaný z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky.


Cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost sociálních služeb pro zvlášť zranitelné oběti trestných činů (dále jen ZZ OTČ), včetně obětí a pozůstalých po obětech závažných zločinů. Tyto osoby se ocitají ve vážné životní krizi a jsou ohroženy sociálním vyloučením včetně ztráty schopnosti udržet se na trhu práce.
Realizací projektu dojde k přiblížení pomoci k ZZ OTČ prostřednictvím devíti klíčových sociálních pracovníků s působností pro celou ČR, kteří budou vyškoleni a připraveni poskytnout lidskou podporu a odbornou pomoc při uplatňování oprávněných zájmů ZZ OTČ a jejich práv, při obstarávání osobních záležitostí aj. Rychle dostupná odborná pomoc přispěje ke stabilizaci osoby zasažené zločinem, kompenzuje její dočasně ztracené nebo omezené kompetence, nastartuje její životaschopnost a sníží riziko rozvoje posttraumatu. Na okamžitou pomoc bude navazovat v rámci projektu rozšířený terapeutický program a základní služby BKB - odborné sociální poradenství v síti poraden BKB.

Další informace viz https://www.esfcr.cz/projekty/kruh-bezpeci-zvlast-zranitelnym-obetem-trestnych-cinu

1. 7. 2014 – 30. 6. 2016

Projekt „První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím“ je podpořený Norskými fondy prostřednictvím Nadace Open Society Fund. Cílem je vybudování a provozování bezplatné telefonické linky s evropským harmonizovaným telefonním číslem 116 006.

Linka bude od 1. 1. 2015 poskytovat v ČR okamžitou individuální, diskrétní a odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím a ženám/mužům postiženým násilím. Pro volající bude tato služba bezplatná. Konzultanti budou poskytovat informace o právech obětí trestných činů a právech osob ohrožených domácím násilím, praktické rady v situaci rizika eskalace násilí, emocionální podporu včetně kontaktů na konkrétní nejbližší místo osobní pomoci v sítě sociálních a právních služeb v ČR. V případech akutního ohrožení nabídne, event. zprostředkuje, se souhlasem volajících, okamžitou pomoc. Linka volajícím nabídne prostor i pro opakovaný kontakt. V případě potřeby budou poskytovány informace zaměřené na individuální ochranu a bezpečí.
V rámci projektu realizuje Bílý kruh bezpečí krajské semináře s cílem pojmenovat hranice a limity zejména nových projevů násilí. Veřejnost bude na tiskových konferencích a doprovodných výstavkách informovat o tom, jak na nové formy násilí reagovat v roli osob přímo ohrožených nebo osob přihlížejících.

Další informace: Dejme (že)nám šanci
Norway grants - Norské granty
Nadace Open Society Fund Praha 
 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009