• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Projekt „KRUH bezpečí zvlášť zranitelným obětem trestných činů“, financovaný z prostředků OP LZZ (ESF) a státního rozpočtu České republiky.


Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00105

Doba realizace projektu: 1. leden 2013 až 30. červen 2015

 

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost sociálních služeb pro zvlášť zranitelné oběti trestných činů (dále jen ZZ OTČ) včetně pozůstalých po obětech. ZZ OTČ jsou identifikovány především podle druhu trestného činu, okolností spáchání trestného činu, vztahu oběti k pachateli a osobní charakteristiky oběti. ZZ OTČ se ocitají ve vážné sociální krizi, vyrovnávají se s tíživou životní situací a jsou ohroženy sociálním vyloučením včetně ztráty schopnosti udržet se na trhu práce.

Více informací:
Hlavní aktivitou projektu je rozšíření kapacity Bílého kruhu bezpečí nejen v  regionálních poradnách, ale v celé ČR o poskytování specifických služeb zvlášť ZZ OTČ. Součástí projektu je zavedení systému včasné identifikace ZZ OTČ a mezioborové spolupráce při poskytování okamžité komplexní pomoci v konkrétních případech. V neposlední řadě je projekt zaměřen i na edukaci odborné veřejnosti, především pracovníků odborů sociálních věcí, o principech pomoci ZZ OTČ.

Cílovou skupinou jsou zvlášť zranitelné oběti kriminality, které potřebují po trestném činu okamžitou pomoc, o kterou si z objektivních důvodů nejsou schopny požádat (šok, hospitalizace, strach z pachatele, dočasná ztráta kompetencí apod.). V důsledku závažné viktimizace hrozí riziko ztráty nebo výrazného snížení schopnosti uplatnit se na trhu práce (ztráta blízké osoby, zranění, rozvoj posttraumatu a jeho somatizace, hmotná nouze, invalidita, aj.). BKB ověřil model okamžité pomoci v rámci uzavřené Dohody o spolupráci s Policií ČR (z 13. 8. 2010), kdy policisté v závažných případech nabídnou pomoc Bílého kruhu bezpečí (dále BKB). Tato je od roku 2010 poskytována Centrálou BKB pro celou ČR.

Realizací projektu je přiblížena pomoc k ZZ OTČ prostřednictvím devíti klíčových sociálních pracovníků s působností pro celou ČR. Ti byli vyškoleni a připraveni poskytnout lidskou podporu a odbornou pomoc při uplatňování oprávněných zájmů ZZ OTČ a jejich práv, při obstarávání osobních záležitostí aj. Rychle dostupná odborná pomoc přispívá ke stabilizaci osoby zasažené zločinem, kompenzuje její dočasně ztracené nebo omezené kompetence, nastartuje její životaschopnost a sníží riziko rozvoje posttraumatu. Na okamžitou pomoc v řadě případů navazuje v rámci projektu rozšířený terapeutický program a další služby BKB - odborné sociální poradenství v síti poraden BKB. Projekt přiblíží tuto pomoc k cílové skupině do všech krajů.

 

Úspěšný projekt dnes končí – práce případových manažerů a terapeutů pokračuje

K 30 .6. 2015 skončil projekt Bílého kruhu bezpečí „KRUH bezpečí zvlášť zranitelným obětem trestných činů“, který běžel 30 měsíců. Za dobu svého trvání poskytl prostřednictvím případových manažerů okamžitou pomoc více než 700 obětem a pozůstalým po obětech trestných činů. Ve skutečnosti bylo toto číslo mnohem vyšší, protože tzv. uznatelnost projektového  indikátoru mnohdy nebyla při poskytování služby pro manažery prvotním ani jediným vodítkem.

„Vítal jsem nově vznikající projekt a rád jsem se ujal pozice supervizora v tomto projektu“, sděluje PhDr. Luboš Kobrle a pokračuje „byl jsem mile překvapen atmosférou profesionálního zaujetí a kooperace, kterou projekt od začátku do konce provázel. Bílý kruh bezpečí reagoval tímto projektem na směrnice Evropského parlamentu a Rady EU z roku 2012 a profiloval se jako pružně reagující, moderní instituce."

Projekt v naší zemi rozšířil systém pomoci obětem trestných činů o okamžitou pomoc zvlášť zranitelným obětem trestných činů. Zásadní roli v aplikaci nového, citlivého a moderního přístupu ke klientům hraje role klíčového sociálního pracovníka. Projekt vytvořil podmínky pro jeho práci jak ve smyslu struktury a rámce, tak ve smyslu intenzivní odborné přípravy. S devíti případovými manažery se klienti mohli setkat kdekoli po celé ČR, neboť mají sídla na všech pobočkách BKB včetně pražské Centrály, a za případy často vyjížděli do měst a vesnic v celé zemi včetně pomoci obětem a pozůstalým v Uherském Brodu, Žďáru nad Sázavou, Praze a dalších místech.

Služba byla zároveň rozšířena o pomoc šesti zkušených terapeutů. Celkem bylo v rámci projektu poskytnuto přes 541 hodin psychoterapií. Projekt tak v praxi realizoval strategie zaměřené na prevenci rozvoje posttraumatické stresové poruchy a eventuální invalidizace obětí násilných trestných činů..

Projekt „KRUH bezpečí zvlášť zranitelným obětem trestných činů“ byl financovaný z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky pod evidenčním číslem CZ.1.04/3.1.02/86.00105, a je jedním z příkladů efektivního čerpání evropských dotací, za které se opravdu nemusíme stydět. Realizátorem byli lidé z Bílého kruhu bezpečí.  

Ing. Alena Helebrantová – manažerka projektu

https://www.esfcr.cz/projekty/kruh-bezpeci-zvlast-zranitelnym-obetem-trestnych-cinu
 

 

 

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009