• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Jak získat odbornou a bezplatnou pomoc, když oběť neví, kde ji hledat?

Podněty ke zlepšení postavení obětí a skutečnému naplnění zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů

2. Jak získat odbornou a bezplatnou pomoc, oběť neví, kde ji hledat?

Oběť má přímo ze zákona právo na odbornou a bezplatnou pomoc. Je proto třeba co nejdříve ji nasměrovat na pomáhající organizace, které jsou schopny oběť provést trestním řízením tak, aby mohla řádně a včas uplatnit svá práva, a zároveň jí poskytnout psychologickou i další odbornou pomoc.

Zákon o obětech trestných činů deklaroval včasné zajištění odborné pomoci obětem prostřednictvím nestátních organizací, které jsou k takové pomoci registrovány nebo akreditovány. Policie ČR, policejní orgán nebo státní zástupce má při přijetí trestního oznámení dle zákona povinnost oběť informovat, a to i bez její výslovné žádosti o tom, kde získá odbornou a bezplatnou pomoc, a předat jí kontakty na tato místa pomoci. Empirické poznatky stejně jako opakované viktimologické výzkumy realizované Institutem pro kriminologii a sociální prevenci v letech 2017 a 2022 však potvrzují, že tyto informace jsou oběti předávány v minimálně míře nebo jí předávány vůbec nejsou. Statistické údaje bohužel potvrzují, že v tomto směru se situace v letech 2022/23 dokonce ještě zhoršila.  Řešení, jakož i vhodná náprava tohoto stavu se již na úrovni vedení Policie ČR v této chvíli hledá.

            Současnému stavu lze vyčítat i nepřehlednost Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, který stále není příliš uživatelsky přívětivý, a to i přes určité posuny, které bylo možno v této oblasti zaznamenat. Občan v něm totiž jen obtížně, a ne vždy, najde potřebné kontakty.

Řešením tohoto nežádoucího stavu by mohlo být např. zavedení automatické povinnosti orgánů činných v trestním řízení v zákonné lhůtě - např. do tří dnů od prvního kontaktu s obětí – automaticky zprostředkovat data o oběti příslušnému poskytovateli služeb obětem za účelem následné nabídky pomoci i v případě, kdy oběť sama není ve vyhledání pomoci aktivní. Pouze u obětí sexuálně motivovaných trestných činů, domácího násilí, trestného činu obchodování s lidmi a pozůstalých by přitom bylo vhodné, a to s ohledem na citlivost situace, vyžádat si předem jejich výslovný souhlas s předáním jejich osobních údajů subjektům poskytujícím podporu obětem.

 

Bílý kruh bezpečí, z. s., 22. února 2024

Zítra zveřejníme třetí podnět na téma: Sekundární viktimizace a právo na důstojné zacházení v trestním řízení.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009