• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Je nucení k opakování vylíčení těžkého příběhu v souladu se zákonem?

Podněty ke zlepšení postavení obětí a skutečnému naplnění zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů

4. Je nucení k opakování vylíčení těžkého příběhu v souladu se zákonem?

Stále se nedaří naplňovat ideál zákona č. 45/2013 Sb., podle nějž by oběť trestného činu neměla být nucena vypovídat opakovaně. V praxi se lze často setkat s případy, v nichž oběť sexuálního trestného činu byla i čtyřikrát podrobena podání vysvětlení, dále psychologickému vyšetření (o několika schůzkách) a následně vypovídala po zahájení trestního stíhání v přípravném řízení a poté v řízení před soudem.

Zádrhel je v tomto směru dán zejména nesouladem zákona o obětech a trestního řádu, jakož i tím, že aktuální judikatura je v tomto směru nejednotná, vládne zde tzv. krajové právo. Například za situace, kdy je pachatel znám, je téměř vyloučena možnost výslechu oběti v procesním postavení svědka formou neodkladného a neopakovatelného úkonu. Praxe soudů je velmi rozdílná, někde na této formě výslechu trvají a následně přesto oběť vyslýchají u soudu znovu, jinde naopak s ohledem na vybraná rozhodnutí Ústavního soudu i Evropského soudu pro lidská práva považují tento typ výslechu za nezákonný a výpověď u soudu vůbec nepřipustí. Nicméně oběť je téměř vždy slyšena nejen ve fázi prověřování a následném vyšetřování, ale i v řízení před soudem.

Doporučujeme sjednotit postup orgánů činných v trestním řízení a zavést povinnost pořizovat obrazový a zvukový záznam výslechu zvlášť zranitelné oběti s výjimkou případů, kdy by s takovým postupem tato výslovně nesouhlasila (takovýto postup by navíc bylo možno považovat za určitou kompenzační pojistku z pohledu obviněného v případě užití institutu neodkladného či neopakovatelného úkonu).

Bílý kruh bezpečí, z. s., 22. února 2024

Zítra zveřejníme pátý podnět na téma: Peněžitá pomoc "k překlenutí zhoršené sociální situace způsobené trestným činem" - vyplacená za půl roku od žádosti?

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009