• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Neviditelné děti: V Česku stále chybí specializovaná pomoc pro ohrožené děti

Ostrava, 18. 4. 2024 – Narůstá počet dětí vystavených domácímu násilí. V roce 2023 Intervenční centrum Ostrava, Bílý kruh bezpečí (IC Ostrava) evidovalo 97 ohrožených dětí v případě vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Aktuální trend, ale i přetrvávající bílá místa v prevenci násilí na dětech dnes diskutují odborníci na konferenci v Ostravě. Akci pořádá IC Ostrava ve spolupráci s Intervenčním centrem Havířov při Slezské diakonii (IC Havířov).

V Moravskoslezském kraji v loňském roce Policie ČR vykázala celkem 106 násilníků ze společného obydlí, a to z celkového počtu 1 268 v rámci celého Česka. IC Ostrava pak ve spádovosti Ostravsko, Opavsko a Novojičínsko eviduje 97 ohrožených dětí, což představuje polovinu z celkového počtu ohrožených osob v tomto regionu. Oproti roku 2022 narostl počet ohrožených dětí o 16 procentVyplývá to ze statistik intervenčních center pro osoby ohrožené domácím násilím. Narůstající trend počtu dětí vystavených domácímu násilí jde podle odborníků ruku v ruce s rostoucím počtem vykázání.

Zásadní problém podle expertů představuje chybějící specializovaná pomoc. Praxe často ukazuje, že pracovníci, kteří případy domácího násilí řeší či se s ohroženými dětmi jinak setkávají, stále nevědí, jak s nimi komunikovat, jak jim pomoci, či jakou navazující službu jim zprostředkovat. Než děti dostanou potřebnou intervenci, může to trvat celé měsíce až rok. „Důležitý je první kontakt a včasná pomoc kompetentního pracovníka, tedy odborníka, který zná specifika domácího násilí, umí vést rozhovor s traumatizovaným dítětem, vnímá dopad násilí na děti a jejich další vývoj,“ vysvětluje vedoucí IC Ostrava Lucie Paprsteinová. „Pomoc těmto dětem však stále není dostatečně systémově zajištěna ani koordinována. Chybí nízkoprahová krizová centra, psychologická i psychiatrická péče pro nezletilé,“ dodává odbornice.

V loňském roce proto IC Ostrava v rámci projektu POSPOLU: POmoc dětem, SPOLUpráce odborníků vyškolilo celkem 129 sociálních pracovníků OSPOD, krizových služeb, nízkoprahových zařízení pro děti a dalších odborníků. Vedle nutnosti větší interdisciplinární spolupráce dnes budou odborníci, kteří se sešli na konferenci pořádané regionálními intervenčními centry v Ostravě, debatovat také o fenoménu tzv. mezigeneračního přenosu domácího násilí. Podle nejnovějšího výzkumu Asociace intervenčních center ČR téměř třetina Čechů (31,8 %), kteří mají ve svém životě zkušenost s domácím násilím, jej zažila v dětství i v dospělosti, a to buď v roli svědka, oběti či původce násilí.

***

Bílý kruh bezpečí, z.s. (BKB) poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem trestných činů v rámci Moravskoslezského kraje. Intervenční centrum Ostrava, jako jedna ze služeb BKB, nabízí podporu a pomoc osobám ohroženým domácím násilím v rámci Moravskoslezského kraje. Pro případy vykázání násilné osoby ze společného obydlí je spádové pro regiony Ostrava, Opava a Nový Jičín, kde má svá kontaktní místa. Pro všechny ostatní ohrožené osoby je spádové v rámci celého Moravskoslezského kraje. Je možno využít i bezplatnou nonstop Linku pro oběti kriminality a domácího násilí 116 006. Více na www.bkb.cz.

Asociace pracovníků intervenčních center ČR se zaměřuje na zlepšení situace v oblasti domácího násilí a usiluje o systémové řešení a zefektivnění způsobů jeho potírání. V lednu 2015 organizace spustila úspěšnou kampaň s názvem Mlčení bolí, kterou podpořila řada známých osobností. V loňském roce Asociace představila projekt zaměřený na fenomén transgeneračního přenosu násilí s názvem Děti dětí bez násilí. Prioritou projektu je vedle výzkumu a osvěty prostřednictvím kampaně s názvem Kolotoč násilí vzdělávání odborníků a vydání populárně naučné knihy k tématu přenosu násilí mezi generacemi. Více na domaci-nasili.cz.

Kontakt pro média: 
Lucie Nemešová, tiskový servis
lucie@storyhunters.cz
602 325 029

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009