• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Intervenční centrum Ostrava I.

Intervenční centrum Ostrava I.

Od počátku roku 2007 poskytuje Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí, o. s., (dále jen IC) v Ostravě sociální služby občanům z poloviny území Moravskoslezského kraje, konkrétně z okresů Nový Jičín, Opava a Ostrava (pro ostatní regiony kraje poskytuje služby intervenční centrum jiné organizace).

Naše IC využívá prostory regionální pobočky a poradny BKB a je s ní úzce propojeno personálně, materiálně i organizačně.

Pomoc v IC nacházejí osoby ohrožené domácím násilím (DN), a to jak v souvislosti s institutem vykázání/zákazu vstupu násilné osoby z/do společného obydlí, tak i nízkoprahoví žadatelé, kteří služby IC vyhledají na základě svého rozhodnutí řešit své problémy s domácím násilím. IC přijímá klienty každý den od 8.00 do 16.00 hod., v pondělí a ve čtvrtek až do 20.00 hod. V nepřetržitém režimu funguje příjem faxových zpráv od Policie ČR o případech vykázání/zákazu vstupu a mobilní telefon pro kontakt s Policií ČR (dále jen P ČR).

Po přijetí oznámení P ČR o vykázání/zákazu vstupu kontaktuje sociální pracovnice IC během 48 hodin telefonicky ohroženou osobu s nabídkou služeb. Pokud ohrožená osoba nabídku přijme, je domluven termín vstupní konzultace, při které pracovnice zjistí aktuální situaci osoby ohrožené, je formulována zakázka vůči IC a následně domluveny další podrobné kroky. Ve většině případů využije osoba ohrožená nabídku spolupráce s IC a taktéž pomoc při sepsání návrhu soudu na vydání předběžného opatření na prodloužení lhůty vykázání/zákazu vstupu z 10 dnů na minimálně jeden měsíc. Spolupráce ohrožené osoby s IC tímto krokem obvykle končí. Od ledna do října 2007 eviduje IC 58 případů vykázání/zákazu vstupu, z toho 10 případů v regionu Nový Jičín, šest násilných osob bylo vykázáno v okrese Opava, 42 v okrese/městě Ostrava.

První kontakt s osobami ohroženými DN, kde nedošlo k vykázání/zákazu vstupu, probíhá opačně: osoba ohrožená sama kontaktuje IC – telefonicky, e-mailem, osobně. V rámci následné konzultace je opět zmapována situace a problém osoby ohrožené. Jsou doporučeny kroky, které vedou do budoucna k vyřešení problému DN nebo alespoň k dočasnému zajištění bezpečí. Nejčastěji se jedná o jednorázové žádosti o pomoc ze strany žen, které se svým problémem vycházejí navenek poprvé, potřebují se nejdříve zorientovat ve své situaci a dosud nejsou připraveny započít konkrétní kroky k osvobození se z násilného vztahu. Poměrně často je k vyhledání pomoci motivují přátelé, spolupracovníci, méně často příbuzní. V IC narůstá počet telefonických a e-mailových žádostí o radu, dotazy zasílané e-mailem jsou k nám směrovány často i ze vzdálenějších koutů republiky.

Provoz IC zajišťují jeho vedoucí a sociální pracovnice a dále dvě externí sociální pracovnice.

Součástí služby IC je (povinnost ze zákona) i koordinace interdisciplinární spolupráce (IDS) v místě působnosti. V této činnosti navazuje naše IC na dlouhodobé aktivity dřívějšího DONA centra a regionální poradny BKB. Spolupráci iniciujeme a koordinujeme na úrovni jednotlivých okresů, v nichž však byla výchozí situace značně odlišná a nelze ji během jednoho roku sjednotit.

V roce 2007 se zaměřujeme hlavně na informování odborné i laické veřejnosti o činnosti IC jako nové sociální službě. Organizujeme pracovní setkání s partnerskými organizacemi, zejména s P ČR a orgány sociálně právní ochrany dětí, prezentujeme problematiku nové legislativy a nové praxe při řešení případů DN na odborných fórech a v médiích, přijímáme stážisty z organizací a vysokých škol. Distribuujeme informační materiály odborné i laické veřejnosti.

Činnost IC je podpořena z grantů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Statutárního města Ostravy.

PhDr. Marie Šedivá,
Mgr. Lucie Paprsteinová,
Intervenční centrum BKB Ostrava I 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009