• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Bílý kruh bezpečí k projevům extrémního násilí ve veřejném prostoru

Bílý kruh bezpečí k projevům extrémního násilí ve veřejném prostoru


K podstatě demokratických společností patří rozsáhlé pojetí svobody, avšak uplatnění jednotlivých práv je vždy limitováno právy ostatních.


Tato nekončící diskuse se aktuálně rozpoutala v souvislosti s vyřazením Martina Pohla ze soutěže Mattoni Český slavík. Toto rozhodnutí vzbudilo opět polemiku o hranicích audiovizuální tvorby a jejího šíření. Bílý kruh bezpečí by rád připojil k této diskuzi několik poznámek, ke kterým ho opravňují rozsáhlé zkušenosti práce s oběťmi trestných činů. Činíme tak s vědomím, že každá rozpoutaná polemika je zároveň reklamou poutající pozornost k autorovi a jeho produkci.


At‘ už z bytostného přesvědčení nebo z důvodu manýry nesoucí se na vlně fascinace násilím, produkuje hudebník Pohl texty a nabízí produkty, které schvalují brutální násilí, týrání, mučení a ponižování lidských bytostí. Hudebník často označuje svá díla za nadsázku. Chápou ji ale také tak jejich konzumenti? Je vybízení k násilí jen autorským „popisem člověka, který schvaluje, produkuje a vybízí k násilí“ nebo je to vybízení k násilí samotnému? Kdo to pozná a kdo ne? Šíření takové tvorby má vliv na postoje části společnosti, na posun jejich hranic tolerance k násilí, na posilování legitimity týrání a na snižování lidské důstojnosti obětí násilí. Denně jsme v Bílém kruhu bezpečí konfrontováni s následky takového násilí v reálné podobě, známe pocity ponížení a bolest traumatizovaných obětí, které útok proti lidské důstojnosti, zdraví a životu zažily.  Tváří v tvář veřejné produkci a prodávaným produktům, které násilí a ubližování jiným lidem schvalují  a dokonce k němu vyzývají ve jménu svobody vyjádření, si uvědomujeme slabou reakci veřejného prostoru na podobné projevy.


Využíváme vlastní svobody a připojujeme se jménem svým a jménem obětí násilí a pozůstalých po obětech k limitování prostoru pro všechny druhy propagace násilí. Jeho souhlasné přijetí je schopné „postrčit“ některé jedince k činům, a pro ty, kteří mu byli vystaveni, je taková produkce hrubou urážkou. 


A jelikož svoboda nemůže existovat bez zodpovědnosti, zbytek zůstává na orgánech činných v trestním řízení, pokud se jedná o celospolečenskou nebezpečnost, a je na všech lidech, pokud se jedná o lidskou důstojnost, zda se také vyjádří. 


Bílý kruh bezpečí, o.s.
29.11.2013

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009