• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Ohrožené děti chrání kompetence odborníků

TIsková zpráva

ohrožené děti chrání kompetence odborníků

Intervenční centrum Ostrava, Bílý kruh bezpečí, z.s. pořádá sérii vzdělávacích aktivit zaměřených na prevenci domácího násilí v Moravskoslezském kraji

V období ledna – července letošní roku evidují intervenční centra pro osoby ohrožené domácím násilím v ČR 1200 dětí jako svědků partnerského násilí, z toho pak v Moravskoslezském kraji 105 ohrožených dětí. Zákonné prostředky i síť institucí a odborných subjektů na jejich ochranu existují. Praxe bohužel ukazuje, že pracovníci, kteří případy domácího násilí řeší či se s ohroženými dětmi v praxi setkávají, stále nevědí, jak s dětmi mluvit, jak jim pomoci, příp.  jakou pomoc jim zprostředkovat.

Intervenční centrum Ostrava nabízí v těchto dnech  odborníkům akreditované kurzy zaměřené právě na komunikaci s ohroženými dětmi: „Celkem bude v rámci kraje vyškoleno přibližně 90 sociálních pracovníků OSPOD, krizových služeb, nízkoprahových zařízení pro děti a zaměstnanců dalších institucí, které na řešení situace ohrožených dětí participují,“ říká PhDr. Lucie Paprsteinová, vedoucí Intervenčního centra Ostrava.

V rámci projektu POSPOLU podpořeném Norskými fondy, probíhají v Ústeckém a Moravskoslezském kraji workshopy, výukové programy a kurzy „Mám z toho těžkou hlavu“ s tématem, jak vést rozhovor s ohroženým dítětem. Lektorka Mgr. Pavla Pejšová má mnohaleté zkušenosti v oblasti podpory dětí v krizovém centru pro nedospělé a v terapeutickém programu pro rodiny ohrožené domácím násilím: Pokud se na řešení domácího násilí podíváme očima dítěte a povedeme k tomu všechny zúčastněné, je větší šance na efektivní a rychlou pomoc, vysvětluje a dodává, že efektivní a účinná podpora závisí na získání důvěry dítěte a na komplexním vyhodnocení jeho situace v kontextu rodiny: „Nejde o jednorázovou záležitost, ale o proces, který trvá týdny i měsíce. Není v možnostech jedné profese ani jedné organizace, zmapovat všechny skutečnosti a zajistit dítěti široké spektrum pomoci. Proto je klíčové, aby odborníci napříč profesemi měli dostatečné kompetence a vzájemně spolupracovali.“

Praxe intervenčních center ukazuje, že mladší děti nevědí, kdo je sociální pracovník OSPOD, ty starší nemají představu, s čím by jim mohl pomoci. Často nedostávají potřebné informace, tedy nejsou dostatečně připraveny např. na účast v případových konferencích, ani u soudních jednání. Ze strany násilných rodičů se setkávají s necitlivým zacházením, manipulacím proti druhému rodiči, u institucí pak s nízkou citlivostí k násilí, s podceňováním problémů i s  nezájmem o svou osobu. Děje se tak často z obav pracovníků, aby dítěti svými otázkami neublížili. „Opak je však pravdou –  otázka vyjadřující zájem o dítě a jeho starosti nemůže být horší, než situace, které dítě jako svědek násilí v rodině prožívá. Setkáváme se i s tím, že sociální pracovníci se při zjišťování reálné situace dítěte omezují na automatizované a jednosměrné šetření situace, či s tím, že práva rodičů na styk s dítětem jsou upřednostňována před právy dítěte na klidný život, říká PhDr. Lucie Paprsteinová a dodává: „Je důležité při sdílení těchto problémů  připomenout, že v Ústeckém a Moravskoslezském kraji jsou sociální pracovníci OSPOD oproti jiným krajům přetížení a podpora dětí v rodinách, kde se násilí odehrává, nemusí být mnohdy dostatečná. V především odlehlejších regionech chybí specializované služby pro dětské oběti násilí.“

Děti volají o pomoc tam, kde cítí důvěru. Ze strany sociálních pracovníků je nutné děti vždy vyslechnout a zprostředkovat  jim potřebnou/odbornou pomoc. Z hlediska vývoje je klíčové, aby děti nepřejímaly násilné vzorce chování  nebo si do vztahů nepřenášely roli naučené oběti.

 27.9.2023

Příloha 1

Modelový případ řešení domácího násilí za přítomnosti dítěte - Ostrava

Po nahlášení násilí Policii ČR se dostaví na místo specialista a pomocí dotazníku SARA DN zmapuje situaci a určí rizika. Pokud vyhodnotí situaci jako domácí násilí, může  násilnou osobu  vykázat na deset dní ze společného obydlí. O incidentu bezprostředně informuje spádové intervenční centrum a v případě přítomnosti nezletilých dětí v bydlišti také příslušný OSPOD. Jestliže ohrožená osoba nevyužije institut předběžného opatření, tedy podat návrh na prodloužení ochrany na další období, může toto v zájmu dítěte navrhnout OSPOD. Od roku 2017 mohou podávat návrh na předběžné opatření i sami náctiletí. 

 

Příloha 2

Projekt POSPOLU: POmoc dětem – SPOLUpráce odborníků
Společný projekt zahájily v lednu 2023 nezisková organizace Spirála, Ústecký kraj z. s., a Slezská diakonie a Bílý kruh bezpečí, z.s. v Moravskoslezském kraji. 

Projekt si klade za cíl zlepšení pomoci a intervence dotčených subjektů směrem k dětem jako svědkům násilí mezi rodiči i efektnější řešení jednotlivých případů s využíváním stávající legislativy zaměřené na ochranu před domácím násilím.

Hlavní aktivita, která aktuálně směřuje k regionálním poskytovatelům sociálních služeb je kurz pro odborníky, akreditovaný MPSV, s názvem „Mám z toho těžkou hlavu“.

V Moravskoslezském kraji proběhlo akreditované vzdělávání v těchto regionech:  Havířov 21.6.2023,  Bruntál 22.6. 2023, Jablunkov 23.6.2023, Opava 18.9.2023, Ostrava  19.9.2023, Nový Jičín 20.9. 2023.

Další aktivity projektu:

Příprava a distribuce manuálů a metodik, které rozšíří odborné kompetence a dovednosti sociálních pracovníků.

  • Brožura pro náctileté 16 + „Jak chránit sebe a sourozence před agresí v rodině“.
  • Manuál pro rodiče „Jak zvládnout náročnou rozvodovou situaci“, distribuovaný OSPOD rozcházejícím se párům.
  • Manuál pro sociální pracovníky Jak vést rozhovor s dítětem ohroženým domácím násilím
  • Vyhodnocení stávající praxe opatrovnického řízení a postavení rodiče jako oběti násilí v rámci sporu mezi rodiči.

Příloha 3

Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Spirála nabízí podporu jednotlivcům i rodinám v krizi a obětem domácího násilí. Působí nejen v Ústí nad Labem, ale má kontaktní či detašovaná pracoviště v Děčíně, Litoměřicích, Mostě, Chomutově, Lounech, Rumburku. Klientům nabízí celou řadu specializovaných služeb: Centrum krizové intervence, Linka pomoci, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Šance pro všechny – Domov bez násilí, Zdravá rodina, Právo na vaší straně. www.spirala-ul.cz

Slezská diakonie
Působí na území Moravskoslezského kraje od roku 1990.  Nestátní nezisková organizace poskytuje služby v sociální oblasti. Cílovou skupinou jsou lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací. www.slezskadiakonie.cz

Bílý kruh bezpečí, Z.S.
Poskytuje od roku 1991 komplexní, odbornou, bezplatnou pomoc obětem trestných činů a domácího násilí v ČR. Od roku 1997 v rámci Poradny Bílého kruhu bezpečí v Ostravě  nabízí pomoc obětem v rámci Moravskoslezského kraje.  V roce 2007 zahájilo činnost Intervenční centrum Ostrava pro osoby ohrožené domácím násilím v Moravskoslezském kraji. www.bkb.cz

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009